En ?nemli Kayna??m?z, insan?m?zd?r... ürün ve hizmetlerimizin kalitesi ?al??anlar?m?z?n kalitesi ile ba?lar. En iyi personeli ve iyi yeti?mi? insan gücünü firmam?za ?ekmek ve istihdam etmek; insan?m?z?n yeteneklerinden, ve yarat?c?l???ndan yararlanmak; verimliliklerini art?rmak; geli?melerine imkan tan?mak ve i?birli?inin, dayan??man?n ye?erdi?i huzurlu bir ?al??ma ortam? yaratmak Collezione Ailesi’nin ku?aklar boyu devaml?l???n? sa?lamak i?in se?ti?imiz yoldur. Collezione’de ‘insan’ ger?ek kaynak g?rülürken, tak?m ?al??mas? da en ?nemli ba?ar? kayna?? olarak kabul edilmektedir. ?al??anlar aras?nda kar??l?kl? güven ve i?birli?inin sa?lanarak bunun yans?malar?n?n g?rülmesi, verimli ve yüksek kaliteli i?gücünden olu?an bir ortam?n yarat?lmas?; tak?m ?al??mas?na yatk?n, esnek, bilgi payla??m? yüksek ?al??anlar?n kat?l?m?yla desteklenen y?netim anlay???n?n uygulanmas?n?n sa?lanmas? ama?lar?m?z aras?nda yer almaktad?r. Bu ama?la , ?al??anlara sürekli ?nsan Kaynaklar? & ?? Hukuku Y?netimi, Performans Y?netimi, Kurum Kültürü ,Vizyon, Misyon ve De?erlerle ?irket Y?netimi, Stratejik Planlama , Büt?e ve Performans Y?netimi, Maliyet Analizi, Haz?r Giyimde üretim Planlamas?, Toplam Kal?te - Süre? Y?netimi ve Kalite Politikas?, strateji nedir? gibi konular?nda e?itimler verilmektedir. Amac?m?z, “kendini sürekli geli?tirebilen , mutlu ?al??anlara sahip, ba?ar?l? bir ?irket olmak”t?r.
北京pk10开奖走势 在线股票行情 股票融资利弊 九江股指期货配资 股票融资融券怎么回事 配资知识网 麟宝股票配资 股票配资平台十强 2019股票分析报告 中国有名的股评专家 十大模拟炒股软件 股票涨跌是如何来的 怎么才能赚钱 每月3000元如何理财 峪科配资 华亿配资 实盘配资