Tüketici Yasas?
Tüketici Yasas?

TÜKET?C?N?N KORUNMASI HAKKINDA KANUN

 

 

 

Kanun Numaras?                    : 6502

Kabul Tarihi                           : 7/11/2013

Yay?mland??? R.Gazete          : Tarih: 28/11/2013    Say? : 28835

Yay?mland??? Düstur            : Tertip : 5 Cilt : 54

 


 

 

 

Amaç


B?R?NC? KISIM Amaç, Kapsam ve Tan?mlar


MADDE 1- (1) Bu Kanunun amac?; kamu yarar?na uygun olarak tüketicinin sa?l?k  ve güvenli?i ile ekonomik ç?karlar?n? koruyucu, zararlar?n? tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmas?n? sa?lay?c?, tüketiciyi ayd?nlat?c? ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu giri?imlerini özendirmek ve bu konulardaki politikalar?n olu?turulmas?nda gönüllü örgütlenmeleri te?vik etmeye ili?kin hususlar? düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun, her türlü tüketici i?lemi ile tüketiciye yönelik uygulamalar? kapsar.

Tan?mlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmas?nda;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakan?n?,

b) Bakanl?k: Gümrük ve Ticaret Bakanl???n?,

c) Genel Müdür: Tüketicinin Korunmas? ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunmas? ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü?ünü,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat kar??l???nda yap?lan ya da yap?lmas? taahhüt edilen mal sa?lama d???ndaki her türlü tüketici i?leminin konusunu,

e) ?thalatç?: Kamu tüzel ki?ileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu mallar?n hammaddelerini yahut ara mallar?n? ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek sat?m, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel ki?iyi,

f) Kal?c? veri saklay?c?s?: Tüketicinin gönderdi?i veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amac?na uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek ?ekilde kaydedilmesini ve de?i?tirilmeden kopyalanmas?n? sa?layan ve bu bilgiye aynen ula??lmas?na imkân veren k?sa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, haf?za kart? ve benzeri her türlü araç veya ortam?,

g) Konut finansman? kurulu?u: Konut finansman? kapsam?nda do?rudan tüketiciye kredi kulland?ran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurulu taraf?ndan konut finansman? faaliyetinde bulunmas? uygun görülen finansal kiralama ?irketleri ve finansman ?irketlerini,


 

?) Kredi veren: Mevzuat? gere?i tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek veya tüzel ki?iyi,

h) Mal: Al??veri?e konu olan; ta??n?r e?ya, konut veya tatil amaçl? ta??nmaz mallar ile elektronik ortamda kullan?lmak üzere haz?rlanan yaz?l?m, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi mallar?,

?) Sa?lay?c?: Kamu tüzel ki?ileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunan?n ad?na ya da hesab?na hareket eden gerçek veya tüzel ki?iyi,

i) Sat?c?: Kamu tüzel ki?ileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunan?n ad?na ya da hesab?na hareket eden gerçek veya tüzel ki?iyi,

j)  Teknik  düzenleme:  29/6/2001  tarihli  ve  4703  say?l?  Ürünlere  ?li?kin  Teknik  Mevzuat?n  Haz?rlanmas?  ve

Uygulanmas?na Dair Kanunda yer alan tan?m?,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki?iyi,

l) Tüketici i?lemi: Mal veya hizmet piyasalar?nda kamu tüzel ki?ileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun ad?na ya da hesab?na hareket eden gerçek veya tüzel ki?iler ile tüketiciler aras?nda kurulan, eser, ta??ma, simsarl?k, sigorta, vekâlet, bankac?l?k ve benzeri sözle?meler de dâhil olmak üzere her türlü sözle?me ve hukuki

i?lemi,

m) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunmas? amac?yla kurulan dernek, vak?f veya bunlar?n üst kurulu?lar?n?,

n) Üretici: Kamu tüzel ki?ileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmu? olan mal ya da bu mallar?n hammaddelerini yahut ara mallar?n? üretenler ile mal üzerine markas?n?, unvan?n? veya herhangi bir ay?rt edici i?aretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel ki?iyi,

ifade eder.


 

 

 

Temel ilkeler


?K?NC? KISIM

Genel Esaslar


MADDE 4- (1) Bu Kanunda yaz?l? olarak düzenlenmesi öngörülen sözle?meler ile bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklü?ünde, anla??labilir bir dilde, aç?k, sade ve okunabilir bir ?ekilde düzenlenir ve bunlar?n bir nüshas? kâ??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? ile tüketiciye verilir. Sözle?mede bulunmas? gereken ?artlardan bir veya birkaç?n?n bulunmamas? durumunda, eksiklik sözle?menin geçerlili?ini etkilemez. Bu eksiklik sözle?meyi düzenleyen taraf?ndan derhâl giderilir.

(2) Sözle?mede öngörülen ko?ullar, sözle?me süresi içinde tüketici aleyhine de?i?tirilemez.

(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsam?nda hakl? olarak yap?lmas?n? bekledi?i ve sözle?meyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri aras?nda yer alan edimler ile sözle?meyi düzenleyenin kendi menfaati do?rultusunda yapm?? oldu?u masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kurulu?lar ve kart ç?karan kurulu?lar taraf?ndan tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz d???nda al?nacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ili?kin usul ve esaslar Bakanl???n görü?ü al?narak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak ?ekilde Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf?ndan belirlenir.


 

(4) Bu Kanunda düzenlenen sözle?melere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ili?kin bilgilerin, sözle?menin eki olarak kâ??t üzerinde yaz?l? ?ekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Uzaktan ileti?im arac?yla kurulan sözle?melerde ise, bu bilgiler kullan?lan uzaktan ileti?im arac?na uygun ?ekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildi?inin ispat? sözle?meyi düzenleyene aittir.

(5) Tüketicinin yapm?? oldu?u i?lemler nedeniyle k?ymetli evrak niteli?inde sadece nama yaz?l? ve her bir taksit ödemesi için ayr? ayr? olacak ?ekilde senet düzenlenebilir. Bu f?kra hükümlerine ayk?r? olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.

(6) Tüketici i?lemlerinde, tüketicinin edimlerine kar??l?k olarak al?nan ?ahsi teminatlar, her ne isim alt?nda olursa olsun adi kefalet say?l?r. Tüketicinin alacaklar?na ili?kin kar?? tarafça verilen ?ahsi teminatlar di?er kanunlarda aksine hüküm bulunmad?kça müteselsil kefalet say?l?r.

(7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici i?lemlerinde bile?ik faiz uygulanmaz.

(8) Bu Kanun tüm düzenlemeleri yönünden kat?l?m bankalar?n? da kapsar. Uygulama, kâr pay? dikkate al?narak


yap?l?r.


 

Tüketici sözle?melerindeki haks?z ?artlar

MADDE 5- (1) Haks?z ?art; tüketiciyle müzakere edilmeden sözle?meye dâhil edilen ve taraflar?n sözle?meden


do?an  hak  ve  yükümlülüklerinde  dürüstlük  kural?na  ayk?r?  dü?ecek  biçimde  tüketici  aleyhine  dengesizli?e  neden  olan sözle?me ?artlar?d?r.

(2) Tüketiciyle akdedilen sözle?melerde yer alan haks?z ?artlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözle?menin haks?z ?artlar d???ndaki  hükümleri  geçerlili?ini  korur.  Bu  durumda  sözle?meyi  düzenleyen,  kesin  olarak  hükümsüz  say?lan  ?artlar olmasayd? di?er hükümlerle sözle?meyi yapmayacak oldu?unu ileri süremez.

(3) Bir sözle?me ?art? önceden  haz?rlanm??  ve standart sözle?mede  yer almas? nedeniyle tüketici içeri?ine etki edememi?se, o sözle?me ?art?n?n tüketiciyle müzakere edilmedi?i kabul edilir. Sözle?meyi düzenleyen, bir standart ?art?n münferiden müzakere edildi?ini iddia ediyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Sözle?menin bütün olarak de?erlendirilmesinden standart sözle?me oldu?u sonucuna var?l?rsa, bu sözle?medeki bir ?art?n belirli unsurlar?n?n veya münferit bir hükmünün müzakere edilmi? olmas?, sözle?menin kalan k?sm?na bu maddenin uygulanmas?n? engellemez.

(4) Sözle?me ?artlar?n?n yaz?l? olmas? hâlinde, tüketicinin anlayabilece?i aç?k ve anla??l?r bir dilin kullan?lm?? olmas? gerekir. Sözle?mede yer alan bir hükmün aç?k ve anla??l?r olmamas? veya birden çok anlama gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlan?r.

(5) Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar taraf?ndan verilen izinle yürütmekte olan ki?i veya kurulu?lar?n haz?rlad?klar? sözle?melere de niteliklerine bak?lmaks?z?n bu madde hükümleri uygulan?r.

(6) Bir sözle?me ?art?n?n haks?zl???; sözle?me konusu olan mal veya hizmetin niteli?i, sözle?menin kurulu?unda var olan ?artlar ve sözle?menin di?er hükümleri veya haks?z ?art?n ilgili oldu?u di?er bir sözle?menin hükümleri dikkate al?nmak suretiyle sözle?menin kurulu? an?na göre belirlenir.


 

(7) Sözle?me ?artlar?n?n haks?zl???n?n takdirinde, bu ?artlar aç?k ve anla??l?r bir dille yaz?lm?? olmak ko?uluyla, hem sözle?meden do?an asli edim yükümlülükleri aras?ndaki hem de mal veya hizmetin piyasa de?eri ile sözle?mede belirlenen fiyat aras?ndaki dengeye ili?kin bir de?erlendirme yap?lamaz.

(8) Bakanl?k, genel olarak kullan?lmak üzere haz?rlanm?? sözle?melerde yer alan haks?z ?artlar?n, sözle?me metinlerinden ç?kar?lmas? veya kullan?lmas?n?n önlenmesi için gerekli tedbirleri al?r.

(9) Haks?z ?artlar?n tespit edilmesi ve denetlenmesine ili?kin usul ve esaslar ile s?n?rlay?c? olmamak üzere haks?z ?art oldu?u kabul edilen sözle?me ?artlar? yönetmelikle belirlenir.

Sat??tan kaç?nma

MADDE 6- (1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya aç?kça görülebilir herhangi bir yerde te?hir edilen mal?n, sat?l?k olmad??? belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe sat???ndan kaç?n?lamaz.

(2) Hizmet sa?lamaktan hakl? bir sebep olmaks?z?n kaç?n?lamaz.

(3) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da hakl? bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin sat???n? o mal veya hizmetin, kendisi taraf?ndan belirlenen miktar, say?, ebat gibi ko?ullara ya da ba?ka bir mal veya hizmetin sat?n al?nmas? ?art?na ba?layamaz.

(4) Bakanl?k ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanmas? ve izlenmesine ili?kin i?leri yürütmekle görevlidir.

Sipari? edilmeyen mal veya hizmetler

MADDE 7- (1) Sipari? edilmeyen mallar?n gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulmas? durumunda, tüketiciye kar?? herhangi  bir  hak  ileri  sürülemez.  Bu  hâllerde,  tüketicinin  sessiz  kalmas?  ya  da  mal  veya  hizmeti  kullanm??  olmas?, sözle?menin kurulmas?na yönelik kabul beyan? olarak yorumlanamaz. Tüketicinin mal? geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülü?ü yoktur.

(2) Bir mal veya hizmetin sipari? edildi?ini iddia eden bu iddias?n? ispatla yükümlüdür.


 

 

 

 

 

Ay?pl? mal


ÜÇÜNCÜ KISIM Ay?pl? Mal ve Hizmetler B?R?NC? BÖLÜM Ay?pl? Mallar


MADDE 8- (1) Ay?pl? mal, tüketiciye teslimi an?nda, taraflarca kararla?t?r?lm?? olan örnek ya da modele uygun

olmamas? ya da objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan mald?r.

(2) Ambalaj?nda, etiketinde, tan?tma ve kullanma k?lavuzunda, internet portal?nda ya da reklam ve ilanlar?nda yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlas?n? ta??mayan; sat?c? taraf?ndan bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteli?e ayk?r? olan; muadili olan mallar?n kullan?m amac?n? kar??lamayan, tüketicinin makul olarak bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ay?pl? olarak kabul edilir.


 

(3) Sözle?meye konu olan mal?n, sözle?mede kararla?t?r?lan süre içinde teslim edilmemesi veya montaj?n?n sat?c? taraf?ndan veya onun sorumlulu?u alt?nda gerçekle?tirildi?i durumlarda gere?i gibi monte edilmemesi sözle?meye ayk?r? ifa olarak de?erlendirilir. Mal?n montaj?n?n tüketici taraf?ndan yap?lmas?n?n öngörüldü?ü hâllerde, montaj talimat?ndaki yanl??l?k veya eksiklik nedeniyle montaj hatal? yap?lm??sa, sözle?meye ayk?r? ifa söz konusu olur.

Ay?pl? maldan sorumluluk

MADDE 9- (1) Sat?c?, mal? sat?? sözle?mesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Sat?c?, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yap?lan aç?klamalardan haberdar olmad???n? ve haberdar olmas?n?n da kendisinden beklenemeyece?ini veya yap?lan aç?klaman?n içeri?inin sat?? sözle?mesinin akdi an?nda düzeltilmi? oldu?unu veya sat?? sözle?mesi kurulma karar?n?n bu aç?klama ile nedensellik ba?? içinde olmad???n? ispatlad??? takdirde aç?klaman?n içeri?i ile ba?l? olmaz.

?spat yükü

MADDE 10- (1) Teslim tarihinden itibaren alt? ay içinde ortaya ç?kan ay?plar?n, teslim tarihinde var oldu?u kabul edilir. Bu durumda mal?n ay?pl? olmad???n?n ispat? sat?c?ya aittir. Bu karine, mal?n veya ay?b?n niteli?i ile ba?da?m?yor ise uygulanmaz.

(2) Tüketicinin, sözle?menin kuruldu?u tarihte ay?ptan haberdar oldu?u veya haberdar olmas?n?n kendisinden beklendi?i hâllerde, sözle?meye ayk?r?l?k söz konusu olmaz. Bunlar?n d???ndaki ay?plara kar?? tüketicinin seçimlik haklar? sakl?d?r.

(3) Sat??a sunulacak ay?pl? mal üzerine ya da ambalaj?na, üretici, ithalatç? veya sat?c? taraf?ndan tüketicinin kolayl?kla okuyabilece?i ?ekilde mal?n ay?b?na ili?kin aç?klay?c? bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ay?ba ili?kin aç?klay?c? bilginin tüketiciye verilen fatura, fi? veya sat?? belgesi üzerinde aç?kça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir ?ekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanun ve ilgili di?er mevzuat hükümleri uygulan?r.

Tüketicinin seçimlik haklar?

MADDE 11- (1) Mal?n ay?pl? oldu?unun anla??lmas? durumunda tüketici;

a) Sat?lan? geri vermeye haz?r oldu?unu bildirerek sözle?meden dönme, b) Sat?lan? al?koyup ay?p oran?nda sat?? bedelinden indirim isteme,

c) A??r? bir masraf gerektirmedi?i takdirde, bütün masraflar? sat?c?ya ait olmak üzere sat?lan?n ücretsiz onar?lmas?n?


isteme,


 

ç) ?mkân varsa, sat?lan?n ay?ps?z bir misli ile de?i?tirilmesini isteme,

seçimlik haklar?ndan birini kullanabilir. Sat?c?, tüketicinin tercih etti?i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onar?m veya mal?n ay?ps?z misli ile de?i?tirilmesi haklar? üretici veya ithalatç?ya kar?? da kullan?labilir.


Bu f?kradaki haklar?n yerine getirilmesi konusunda sat?c?, üretici ve ithalatç? müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatç?, mal?n kendisi taraf?ndan piyasaya sürülmesinden sonra ay?b?n do?du?unu ispat etti?i takdirde sorumlu tutulmaz.


 

(3) Ücretsiz onar?m veya mal?n ay?ps?z misli ile de?i?tirilmesinin sat?c? için orant?s?z güçlükleri beraberinde getirecek olmas?  hâlinde  tüketici,  sözle?meden  dönme  veya  ay?p  oran?nda  bedelden  indirim  haklar?ndan  birini  kullanabilir. Orant?s?zl???n tayininde mal?n ay?ps?z de?eri, ay?b?n önemi ve di?er seçimlik haklara ba?vurman?n tüketici aç?s?ndan sorun te?kil edip etmeyece?i gibi hususlar dikkate al?n?r.

(4) Ücretsiz onar?m veya mal?n ay?ps?z misli ile de?i?tirilmesi haklar?ndan birinin seçilmesi durumunda bu talebin sat?c?ya, üreticiye veya ithalatç?ya yöneltilmesinden itibaren azami otuz i? günü, konut ve tatil amaçl? ta??nmazlarda ise al tm?? i? günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyar?nca ç?kar?lan yönetmelik eki listede yer alan mallara ili?kin, tüketicinin ücretsiz onar?m talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici di?er seçimlik haklar?n? kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözle?meden dönme veya ay?p oran?nda bedelden indirim hakk?n? seçti?i durumlarda, ödemi? oldu?u bedelin tümü veya bedelden yap?lan indirim tutar? derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik haklar?n kullan?lmas? nedeniyle ortaya ç?kan tüm masraflar, tüketicinin seçti?i hakk? yerine getiren tarafça kar??lan?r. Tüketici bu seçimlik haklar?ndan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 say?l? Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyar?nca tazminat da talep edebilir.

Zamana??m?

MADDE 12- (1) Kanunlarda veya taraflar aras?ndaki sözle?mede daha uzun bir süre belirlenmedi?i takdirde, ay?pl? maldan  sorumluluk,  ay?p  daha  sonra  ortaya  ç?km??  olsa  bile,  mal?n  tüketiciye  teslim  tarihinden  itibaren  iki  y?ll?k zamana??m?na tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçl? ta??nmaz mallarda ta??nmaz?n teslim tarihinden itibaren be? y?ld?r.

(2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü f?kras? sakl? olmak üzere ikinci el sat??larda sat?c?n?n ay?pl? maldan sorumlulu?u bir y?ldan, konut veya tatil amaçl? ta??nmaz mallarda ise üç y?ldan az olamaz.

(3) Ay?p, a??r kusur ya da hile ile gizlenmi?se zamana??m? hükümleri uygulanmaz.


 

 

 

Ay?pl? hizmet


?K?NC? BÖLÜM Ay?pl? Hizmetler


MADDE 13- (1) Ay?pl? hizmet, sözle?mede belirlenen süre içinde ba?lamamas? veya taraflarca kararla?t?r?lm?? olan

ve objektif olarak sahip olmas? gereken özellikleri ta??mamas? nedeniyle sözle?meye ayk?r? olan hizmettir.

(2) Hizmet sa?lay?c?s? taraf?ndan bildirilen, internet portal?nda veya reklam ve ilanlar?nda yer alan özellikleri ta??mayan ya da yararlanma amac? bak?m?ndan de?erini veya tüketicinin ondan makul olarak bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ay?pl?d?r.

Ay?pl? hizmetten sorumluluk

MADDE 14- (1) Sa?lay?c?, hizmeti sözle?meye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür.


 

(2) Sa?lay?c?, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yap?lan aç?klamalardan haberdar olmad???n? ve haberdar olmas?n?n da kendisinden beklenemeyece?ini veya yap?lan aç?klaman?n içeri?inin hizmet sözle?mesinin kuruldu?u tarihte düzeltilmi?  oldu?unu  veya  hizmet  sözle?mesinin  kurulmas?  karar?n?n  bu  aç?klama  ile  nedensellik  ba??  içermedi?ini ispatlad??? takdirde aç?klaman?n içeri?i ile ba?l? olmaz.

Tüketicinin seçimlik haklar?

MADDE 15- (1) Hizmetin ay?pl? ifa edildi?i durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya ç?kan eserin ücretsiz onar?m?, ay?p oran?nda bedelden indirim veya sözle?meden dönme haklar?ndan birini sa?lay?c?ya kar?? kullanmakta serbesttir. Sa?lay?c?, tüketicinin tercih etti?i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik haklar?n kullan?lmas? nedeniyle ortaya ç?kan tüm masraflar sa?lay?c? taraf?ndan kar??lan?r. Tüketici, bu seçimlik haklar?ndan biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyar?nca tazminat da talep edebilir.

(2) Ücretsiz onar?m veya hizmetin yeniden görülmesinin sa?lay?c? için orant?s?z güçlükleri beraberinde getirecek olmas? hâlinde tüketici bu haklar? kullanamaz. Orant?s?zl???n  tayininde hizmetin  ay?ps?z de?eri, ay?b?n önemi ve di?er seçimlik haklara ba?vurman?n tüketici aç?s?ndan sorun te?kil edip etmeyece?i gibi hususlar dikkate al?n?r.

(3) Tüketicinin sözle?meden dönme veya ay?p oran?nda bedelden indirim hakk?n? seçti?i durumlarda, ödemi? oldu?u bedelin tümü veya bedelden indirim yap?lan tutar derhâl tüketiciye iade edilir.

(4) Ücretsiz onar?m veya hizmetin yeniden görülmesinin seçildi?i hâllerde, hizmetin niteli?i ve tüketicinin bu hizmetten yararlanma amac? dikkate al?nd???nda, makul say?labilecek bir süre içinde ve tüketici için ciddi sorunlar do?urmayacak   ?ekilde   bu   talep   sa?lay?c?   taraf?ndan   yerine   getirilir.   Her   hâlükârda   bu   süre   talebin   sa?lay?c?ya yöneltilmesinden itibaren otuz i? gününü geçemez. Aksi takdirde tüketici di?er seçimlik haklar?n? kullanmakta serbesttir.

Zamana??m?

MADDE 16- (1) Kanunlarda veya taraflar aras?ndaki sözle?mede daha uzun bir süre belirlenmedi?i takdirde, ay?pl? hizmetten sorumluluk, ay?p daha sonra ortaya ç?km?? olsa bile, hizmetin ifas? tarihinden itibaren iki y?ll?k zamana??m?na tabidir.

(2) Ay?p, a??r kusur ya da hile ile gizlenmi?se zamana??m? hükümleri uygulanmaz.


 

 

 

 

 

Taksitle sat?? sözle?meleri


DÖRDÜNCÜ KISIM Tüketici Sözle?meleri B?R?NC? BÖLÜM Taksitle Sat??


MADDE 17- (1) Taksitle sat?? sözle?mesi, sat?c? veya sa?lay?c?n?n mal?n teslimi veya hizmetin ifas?n? üstlendi?i, tüketicinin de bedeli k?s?m k?s?m ödedi?i sözle?melerdir.

(2) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir mal?n  mülkiyetini edinme zorunlulu?unun bulundu?u finansal kiralama sözle?meleri hakk?nda da bu Bölüm hükümleri uygulan?r.

(3) Taksitle sat?? sözle?mesi yaz?l? olarak kurulmad?kça geçerli olmaz. Geçerli bir sözle?me yapmam?? olan sat?c? veya sa?lay?c?, sonradan sözle?menin geçersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez.


 

Cayma hakk?

MADDE 18- (1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin taksitle sat?? sözle?mesinden cayma hakk?na sahiptir.

(2) Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre içinde sat?c? veya sa?lay?c?ya yöneltilmi? olmas? yeterlidir. Sat?c? veya sa?lay?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür.

(3) Sat?c? cayma süresi içinde mal? tüketiciye teslim etmi?se tüketici, mal? ancak ola?an bir gözden geçirmenin gerektirdi?i ölçüde kullanabilir; aksi takdirde tüketici cayma hakk?n? kullanamaz. Cayma hakk? süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay? ile hizmetin ifas?na ba?lanan hizmet sözle?melerinde de tüketici cayma hakk?n? kullanamaz.

(4) Tüketicinin sat?c?y? buldu?u finansal kiralama i?lemlerinde cayma hakk? kullan?lamaz.

Temerrüt

MADDE 19- (1) Taksitle sat?? sözle?melerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde dü?mesi durumunda, sat?c? veya sa?lay?c?, kalan borcun tümünün ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu?sa, bu hak ancak sat?c? veya sa?lay?c?n?n bütün edimlerini ifa etmi? olmas?, tüketicinin de kalan borcun en az onda birini olu?turan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya kalan borcun en az dörtte birini olu?turan bir taksidi ödemede temerrüde dü?mesi hâlinde kullan?labilir. Sat?c? veya sa?lay?c?n?n  bu  hakk?  kullanabilmesi  için  tüketiciye  en  az  otuz  gün  süre  vererek  muacceliyet  uyar?s?nda  bulunmas? zorunludur.

(2) Muaccel k?l?nan taksitlerin hesaplanmas?nda faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate al?nmaz.

Erken ödeme

MADDE 20- (1) Tüketici, borçland??? toplam miktar? önceden ödeyebilece?i gibi vadesi gelmemi? bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da sat?c? veya sa?lay?c?, faiz veya komisyon ald??? durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimini yapmakla yükümlüdür.

Di?er hususlar

MADDE 21- (1) Tüketicinin ta??n?r bir mal?n sat?? bedelini önceden k?s?m k?s?m ödemeyi, sat?c?n?n da bedelin tamamen ödenmesinden sonra sat?lan? tüketiciye teslim etmeyi üstlendikleri ve ödeme süresi bir y?ldan daha uzun veya belirsiz olan sözle?meler hakk?nda Türk Borçlar Kanununun ön ödemeli taksitle sat?? hükümleri uygulan?r.

(2) Sözle?menin zorunlu içeri?i, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk?, erken ödeme

ile di?er hususlara ili?kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


 

 

 

Tüketici kredisi sözle?meleri


?K?NC? BÖLÜM Tüketici Kredileri


MADDE 22- (1) Tüketici kredisi sözle?mesi, kredi verenin tüketiciye faiz veya benzeri bir menfaat kar??l???nda ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman ?ekilleri arac?l???yla kredi verdi?i veya kredi vermeyi taahhüt etti?i sözle?meyi ifade eder.


 

(2)  Kredi  kart?  sözle?meleri,  faiz  veya  benzeri  bir  menfaat  kar??l???nda,  ödemenin  üç  aydan  daha  uzun  süre ertelenmesi veya benzer ?ekilde taksitle ödeme imkân? sa?lanmas? hâlinde tüketici kredisi sözle?mesi olarak de?erlendirilir. Ancak bu durumda uygulanacak faiz oran? kredi kart? sözle?mesi uyar?nca belirlenen orandan fazla olamaz.

(3) Tüketici kredisi sözle?mesi yaz?l? olarak kurulmad?kça geçerli olmaz. Geçerli bir sözle?me yapmam?? olan kredi veren, sonradan sözle?menin geçersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez.

Sözle?me öncesi bilgilendirme yükümlülü?ü

MADDE 23- (1) Kredi verenin ve varsa kredi arac?s?n?n, tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözle?mesinin ko?ullar?n? içeren sözle?me öncesi bilgi formunu, sözle?menin kurulmas?ndan makul bir süre önce vermesi zorunludur.

Cayma hakk?

MADDE 24- (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin tüketici kredisi sözle?mesinden cayma hakk?na sahiptir.

(2) Kredi veren, cayma hakk? oldu?u konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin cayma hakk? süresi içinde kredi verene yöneltilmi? olmas? yeterlidir.

(3) Cayma hakk?n? kullanan tüketicinin krediden faydaland??? hâllerde, tüketici, anaparay? ve kredinin kullan?ld??? tarihten anaparan?n geri ödendi?i tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden  faizi en  geç cayma  bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yap?lmamas? hâlinde tüketici kredisinden cay?lmam?? say?l?r. Faiz, akdî faiz oran?na göre hesaplan?r. Tüketiciden, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya kurulu?una veya üçüncü ki?ilere ödenmi? olan masraflar d???nda herhangi bir bedel talep edilemez.

Faiz oran?

MADDE 25- (1) Belirli süreli tüketici kredisi sözle?melerinde faiz oran? sabit olarak belirlenir. Sözle?menin kuruldu?u tarihte belirlenen bu oran tüketici aleyhine de?i?tirilemez.

(2) Tüketici kredisi sözle?melerinde, akdî faiz, efektif y?ll?k faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almamas? durumunda, kredi tutar? faizsiz olarak sözle?me süresinin sonuna kadar kullan?l?r. Efektif faiz oran?, oldu?undan dü?ük gösterilmi?se, kredinin  toplam maliyetinin  hesaplanmas?nda esas al?nacak  akdî faiz oran?, dü?ük gösterilen  efektif faiz oran?na uyacak ?ekilde yeniden belirlenir. Bu hâllerde ödeme plan?, yap?lan de?i?ikliklere göre yeniden düzenlenir.

Sözle?mede de?i?iklik yap?lmas?

MADDE 26- (1) Belirli süreli kredi sözle?mesinin ?artlar?, tüketici aleyhine de?i?tirilemez.

(2) Belirsiz süreli kredi sözle?melerinde faiz oran?nda de?i?iklik yap?lmas? hâlinde, bu de?i?ikli?in yürürlü?e girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kâ??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla yaz?l? olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oran?n?n yürürlü?e girmesinden sonra yap?lacak ödemelerin tutar?, say?s? ile aral?klar?n?n de?i?mesine ili?kin ayr?nt?lara yer verilir. Faiz oran?n?n art?r?lmas? hâlinde, yeni faiz oran? geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici, bildirim tarihinden itibaren en geç altm?? gün içinde borcun tamam?n? ödedi?i ve kredi kullanmaya son verdi?i takdirde faiz art???ndan etkilenmez.


 

Erken ödeme

MADDE 27- (1) Tüketici, vadesi gelmemi? bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamam?n? erken ödeyebilir. Bu hâllerde kredi veren, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve di?er maliyet unsurlar?na ili?kin indirim yapmakla yükümlüdür.

Temerrüt

MADDE 28- (1) Belirli süreli kredi sözle?melerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde dü?mesi durumunda, kredi veren, borcun tamam?n?n ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu?sa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmi? olmas?, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde dü?mesi hâlinde kullan?labilir. Kredi verenin bu hakk? kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyar?s?nda bulunmas? zorunludur.

(2) Muaccel k?l?nan taksitlerin hesaplanmas?nda faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate al?nmaz.

Sigorta yapt?r?lmas?

MADDE 29- (1) Tüketicinin yaz?l? veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla aç?k talebi olmaks?z?n kredi ile ilgili sigorta yapt?r?lamaz. Tüketicinin sigorta yapt?rmak istemesi hâlinde, istedi?i sigorta ?irketinden sa?lad??? teminat, kredi veren taraf?ndan kabul edilmek zorundad?r. Bu sigortan?n kredi konusuyla, mebla? sigortalar?nda kalan borç tutar?yla ve vadesiyle uyumlu olmas? gerekir.

Ba?l? krediler

MADDE 30- (1) Ba?l? kredi sözle?mesi; tüketici kredisinin münhas?ran belirli bir mal?n veya hizmetin tedarikine ili?kin bir sözle?menin finansman? için verildi?i ve bu iki sözle?menin objektif aç?dan ekonomik birlik olu?turdu?u sözle?medir.

(2) Ekonomik birli?in varl???;

a) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n tüketici için krediyi finanse etti?i,

b) Üçüncü bir tarafça finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sözle?mesinin imzalanmas? veya haz?rlanmas? ile ilgili olarak sat?c? veya sa?lay?c?n?n hizmetlerinden yararland???,

c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sözle?mesinde aç?kça belirtildi?i, durumlar?ndan en az birinin varl??? hâlinde kabul edilir.

(3) Tüketicinin mal veya hizmet tedarikine ili?kin sözle?meden caymas? ve buna ili?kin bildirimin cayma süresi içinde ayr?ca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, ba?l? kredi sözle?mesi de herhangi bir tazminat veya cezai ?art ödeme yükümlülü?ü olmaks?z?n sona erer.

(4) Ba?l? kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gere?i gibi teslim veya ifa edilmez ise sat?c?, sa?lay?c? ve kredi veren, tüketicinin sat?? sözle?mesinden dönme veya bedelden indirim hakk?n? kullanmas? hâlinde müteselsilen sorumludur. Tüketicinin  bedelden indirim hakk?n? kullanmas? hâlinde ba?l? kredi de bu oranda indirilir ve ödeme plan? buna göre de?i?tirilir. Tüketicinin sözle?meden  dönme hakk?n? kullanmas?  hâlinde, o  güne kadar yapm??  oldu?u ödemenin  iadesi hususunda sat?c?, sa?lay?c? ve kredi veren müteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumlulu?u; mal?n teslim veya hizmetin ifa edilmedi?i durumlarda sat?? sözle?mesinde veya ba?l? kredi sözle?mesinde belirtilen mal?n teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, mal?n teslim veya hizmetin ifa edildi?i durumlarda mal?n teslim veya hizmetin ifa edildi?i tarihten itibaren, kullan?lan kredi miktar? ile s?n?rl? olmak üzere bir y?ld?r.


 

(5) Kredi veren ile sat?c? veya sa?lay?c? aras?nda belirli bir mal?n veya hizmetin tedarikine ili?kin bir sözle?me olmaks?z?n, tüketicinin kendisi taraf?ndan belirlenen mal?n veya hizmetin bedelinin kredi veren taraf?ndan ödenmesi suretiyle kulland?r?lan krediler ba?l? kredi say?lmaz.

Di?er hususlar

MADDE 31- (1) Belirli süreli kredi sözle?mesine ili?kin bir hesap aç?lmas? ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili i?lemler yap?lmas? durumunda, tüketiciden bu hesaba ili?kin herhangi bir isim alt?nda ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yaz?l? talebi olmamas? hâlinde kredinin ödenmesi ile kapan?r.

(2) Tüketicinin aç?k talimat? olmaks?z?n, belirli süreli kredi sözle?mesi ile ili?kili bir kredili mevduat sözle?mesi yap?lamaz.

(3) Kart ç?karan kurulu?lar, tüketicilere y?ll?k üyelik aidat? ve benzeri isim alt?nda ücret tahsil etmedikleri bir kredi kart? türü sunmak zorundad?r.

(4) Sözle?me öncesi bilgilendirme, sözle?menin zorunlu içeri?i, kapsam d??? sözle?meler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakk?, erken ödeme, efektif y?ll?k faizin hesaplanmas?, tüketici kredilerine ili?kin reklamlar?n zorunlu içeri?i, fesih hakk?n?n kullan?lmas?, temerrüt, kredinin devri, ba?l? kredi ile di?er hususlara ili?kin usul ve esaslar

yönetmelikle belirlenir.


 

 

 

Konut finansman? sözle?meleri


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Konut Finansman?


MADDE 32- (1) Konut finansman? sözle?mesi, konut edinmeleri amac?yla; tüketicilere kredi kulland?r?lmas?, konutlar?n finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmas?, sahip olduklar? konutlar?n teminat? alt?nda tüketicilere kredi kulland?r?lmas? ve bu kredilerin yeniden finansman? amac?yla kredi kulland?r?lmas?na yönelik sözle?medir.

(2) Konut finansman? sözle?mesi yaz?l? olarak kurulmad?kça geçerli olmaz. Geçerli bir sözle?me yapmam?? olan konut finansman? kurulu?u, sonradan sözle?menin geçersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez.

Sözle?me öncesi bilgilendirme yükümlülü?ü

MADDE  33-  (1)  Konut  finansman?  kurulu?lar?,  tüketiciye,  konut  finansman?  sözle?mesinin  ko?ullar?n?  içeren sözle?me öncesi bilgi formunu, sözle?menin kurulmas?ndan makul bir süre önce vermek zorundad?r.

Temerrüt

MADDE 34- (1) Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde dü?mesi durumunda konut finansman? kurulu?u, kalan borcun tamam?n?n ifas?n? talep etme hakk?n? sakl? tutmu?sa, bu hak ancak konut finansman? kurulu?unun bütün edimlerini ifa etmi? olmas? ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde dü?mesi hâlinde kullan?labilir. Konut finansman? kurulu?unun  bu  hakk?n? kullanabilmesi için  tüketiciye en  az otuz gün  süre vererek  muacceliyet uyar?s?nda bulunmas? gerekir.

(2) Muaccel k?l?nan taksitlerin hesaplanmas?nda faiz, komisyon ve benzeri masraflar dikkate al?nmaz.


 

(3) Finansal kiralama i?lemlerinde, muacceliyet uyar?s?nda verilen süre içinde tüketicinin edimini yerine getirmemesi hâlinde, bu sürenin sona ermesini takiben konut finansman? kurulu?u kalan borcun tamam?n? ifa etme hakk?n? kullanmak üzere konut finansman? sözle?mesini feshetti?i takdirde, konutu derhâl sat??a ç?karmakla yükümlüdür. Konut finansman? kurulu?u sat?? öncesinde konut için 6/12/2012 tarihli ve 6362 say?l? Sermaye Piyasas? Kanunu uyar?nca yetki verilmi? olan ki?i veya kurumlara k?ymet takdiri yapt?r?r. Takdir edilen k?ymet, sat??tan en az on i? günü önce tüketiciye bildirilir. Konut finansman? kurulu?u takdir edilen k?ymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun sat???n? gerçekle?tirir. Konutun sat???ndan elde edilen bedelin, kalan borcu a?mas? hâlinde a?an k?s?m tüketiciye derhâl ödenir. Konut finansman?na yönelik finansal kiralama i?lemlerinde 21/11/2012 tarihli ve 6361 say?l? Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ?irketleri Kanununun 33 üncü maddesi uygulanmaz.

(4) Konutun sat???n?n bu maddenin üçüncü f?kras? kapsam?nda gerçekle?tirilmesi ve varsa elde edilen bedelin kalan borcu a?an k?sm?n?n tüketiciye ödenmesini takiben tüketici veya zilyetli?in devredilmi? olmas? hâlinde zilyetli?i elinde bulunduran üçüncü ?ah?slar konutu tahliye etmekle yükümlüdür. Konutun tahliye edilmemesi hâlinde konut sahibi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 say?l? ?cra ve ?flâs Kanununun 26 nc? ve 27 nci maddeleri uyar?nca tüketici veya zilyetli?i elinde bulunduran üçüncü ?ah?slar aleyhine icra yoluna ba?vurabilir.

Ba?l? krediler

MADDE 35- (1) Ba?l? kredi sözle?mesi; konut finansman? kredisinin münhas?ran belirli bir konutun sat?n al?nmas? durumunda bir sözle?menin finansman? için verildi?i ve bu iki sözle?menin objektif aç?dan ekonomik bir birlik olu?turdu?u sözle?medir.

(2) Ba?l? kredilerde, konutun hiç ya da gere?i gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklar?ndan birini kullanmas? hâlinde, sat?c? ve konut finansman? kurulu?u müteselsilen sorumludur. Ancak, konut finansman? kurulu?unun sorumlulu?u; konutun teslim edilmemesi durumunda konut sat?? sözle?mesinde veya ba?l? kredi sözle?mesinde belirtilen konut teslim tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildi?i tarihten itibaren, kullan?lan kredi miktar? ile s?n?rl? olmak üzere bir y?ld?r.

(3) Konut finansman? kurulu?lar? taraf?ndan verilen kredilerin ipotek finansman? kurulu?lar?na, konut finansman? fonlar?na veya ipotek teminatl? menkul k?ymet teminat havuzlar?na devrolmas? hâlinde dahi, kredi veren konut finansman? kurulu?unun sorumlulu?u devam eder. Krediyi devralan kurulu? bu madde kapsam?nda sorumlu olmaz.

(4) Konut finansman? kurulu?u ile sat?c? aras?nda belirli bir konutun tedarikine ili?kin bir sözle?me olmaks?z?n, tüketicinin kendisi taraf?ndan belirlenen konutun bedelinin kredi veren  konut finansman? kurulu?u taraf?ndan ödenmesi suretiyle kulland?r?lan krediler ba?l? kredi say?lmaz.

Faiz oran?

MADDE 36- (1) Kredilerde geri ödeme tutarlar?n?n, finansal kiralama i?lemlerinde ise kira bedellerinin anaparay? a?an k?sm? bu madde kapsam?nda faiz olarak kabul edilir.


 

(2) Sözle?mede belirtilmek suretiyle konut finansman?na yönelik kredilerde ve finansal kiralama i?lemlerinde faiz oran? sabit veya de?i?ken olarak ya da ayn? kredi için her iki yöntem esas al?nmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oran?n?n sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözle?menin kuruldu?u tarihte belirlenen oran taraflar?n r?zas? d???nda de?i?tirilemez. Oran?n de?i?ken olarak belirlenmesi hâlinde ise, ba?lang?çta sözle?mede belirlenen oran, dönemsel geri ödeme tutar? ba?lang?çta sözle?mede belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutar?n? a?mamak ko?uluyla ve sözle?mede belirlenecek yurt içinde veya yurt d???nda genel kabul görmü? ve yayg?n olarak kullan?lan endekslerden en dü?ük olan? baz al?narak de?i?tirilebilir. Oranlar?n de?i?ken olarak belirlenmesi hâlinde bu yöntemin muhtemel etkileri konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi ?artt?r. Bu amaçlarla kullan?labilecek referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas? taraf?ndan belirlenir.

Erken ödeme

MADDE 37- (1) Tüketici, vadesi gelmemi? bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilece?i gibi, konut finansman? borcunun tamam?n? erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansman? kurulu?u, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve di?er maliyet unsurlar?na ili?kin indirim yapmakla yükümlüdür.

(2)  Faiz  oran?n?n  sabit  olarak  belirlenmesi  hâlinde,  sözle?mede  yer  verilmek  suretiyle,  bir  ya  da  birden  fazla ödemenin vadesinden önce yap?lmas? durumunda, konut finansman? kurulu?u taraf?ndan tüketiciden erken ödeme tazminat? talep edilebilir. Erken ödeme tazminat? gerekli faiz indirimi yap?larak hesaplanan ve tüketici taraf?ndan konut finansman? kurulu?una erken ödenen tutar?n kalan vadesi otuz alt? ay? a?mayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz alt? ay? a?an kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Oranlar?n de?i?ken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminat? talep edilemez.

Sigorta yapt?r?lmas?

MADDE 38- (1) Tüketicinin yaz?l? veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla aç?k talebi olmaks?z?n kredi ile ilgili sigorta yapt?r?lamaz. Tüketicinin sigorta yapt?rmak istemesi hâlinde, istedi?i sigorta ?irketinden sa?lad??? teminat, konut finansman? kurulu?u taraf?ndan kabul edilmek zorundad?r. Bu sigortan?n kredi konusuyla, mebla? sigortalar?nda kalan borç tutar?yla ve vadesiyle uyumlu olmas? gerekir.

Di?er hususlar

MADDE 39- (1) Konut finansman? sözle?mesine ili?kin bir hesap aç?lmas? ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili i?lemler yap?lmas? durumunda, tüketiciden bu hesaba ili?kin herhangi bir isim alt?nda ücret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tüketicinin aksine yaz?l? talebi olmamas? hâlinde kredinin ödenmesi ile kapan?r.

(2) Tüketicinin aç?k talimat? olmaks?z?n konut finansman? sözle?mesi ile ili?kili bir kredili mevduat sözle?mesi yap?lamaz.

(3) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmas?nda, konut yap? kooperatiflerinin gerçek ki?i ortaklar? da tüketici olarak

kabul edilir.

(4) Sözle?me öncesi bilgilendirme, tüketici ile konut finansman? kurulu?unun hak ve yükümlülükleri, sözle?menin zorunlu  içeri?i, konut finansman? reklamlar?,  yeniden  finansman, ba?l? kredi, temerrüt, erken  ödeme  ve  y?ll?k  maliyet oran?n?n hesaplanmas? ile di?er hususlara ili?kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

 

 

Ön ödemeli konut sat?? sözle?meleri


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ön Ödemeli Konut Sat???


MADDE 40- (1) Ön ödemeli konut sat?? sözle?mesi, tüketicinin konut amaçl? bir ta??nmaz?n sat?? bedelini önceden pe?in veya taksitle ödemeyi, sat?c?n?n da bedelin tamamen veya k?smen ödenmesinden sonra ta??nmaz? tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendi?i sözle?medir.

(2) Tüketicilere sözle?menin kurulmas?ndan en az bir gün önce, Bakanl?kça belirlenen hususlar? içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundad?r.

(3) Yap? ruhsat? al?nmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut sat?? sözle?mesi yap?lamaz.

?ekil ?art?

MADDE 41- (1) Ön ödemeli konut sat???n?n tapu siciline tescil edilmesi, sat?? vaadi sözle?mesinin ise noterde düzenleme ?eklinde yap?lmas? zorunludur. Aksi hâlde sat?c?, sonradan sözle?menin geçersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez.

(2) Sat?c?, geçerli bir sözle?me yap?lm?? olmad?kça tüketiciden herhangi bir isim alt?nda ödeme yapmas?n? veya tüketiciyi borç alt?na sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Teminat

MADDE 42- (1) Bakanl?kça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklü?ün üzerindeki projeler için sat?c?n?n ön ödemeli konut sat???na ba?lamadan önce; kapsam?, ko?ullar? ve uygulama esaslar? Hazine Müste?arl???nca belirlenen bina tamamlama sigortas? yapt?rmas? veya Bakanl?kça belirlenen di?er teminat ve ?artlar? sa?lamas? zorunludur.

(2)  Bina  tamamlama  sigortas?  kapsam?nda  sa?lanan  tazminat,  teminat  ve  benzeri  güvenceler  iflas  veya  tasfiye

masas?na dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

Cayma hakk?

MADDE 43- (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin ön ödemeli konut sat?? sözle?mesinden cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre içinde sat?c?ya yöneltilmi? olmas? yeterlidir. Sat?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür. (2)  Ta??nmaz?n  k?smen  veya  tamamen  ba?l?  krediyle  al?nmas?  durumunda  ba?l?  kredi  sözle?mesi,  sözle?menin kuruldu?u  tarihte  hüküm do?urmak  üzere  bu  maddede  öngörülen  cayma  hakk?  süresi  sonunda yürürlü?e  girer.  Konut finansman? kurulu?u cayma hakk? süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler alt?nda hiçbir

masraf talep edemez.

(3) Sat?c?n?n ald??? bedeli ve tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belgeyi iade etti?i tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

Konutun teslimi

MADDE 44- (1) Ön ödemeli konut sat???nda devir veya teslim süresi sözle?me tarihinden itibaren otuz alt? ay? geçemez. Kat irtifak?n?n tüketici ad?na tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetli?in devri hâlinde de devir ve tesli m yap?lm?? say?l?r.


 

Sözle?meden dönme

MADDE 45- (1) Ön ödemeli konut sat???nda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözle?meden dönme hakk? vard?r. Sözle?meden dönülmesi durumunda sat?c?; konutun sat??? veya sat?? vaadi sözle?mesi nedeniyle olu?an vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden do?an masraflar ile sözle?me bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat?n ödenmesini isteyebilir.

(2) Sat?c?, yükümlülüklerini hiç ya da gere?i gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalmas? sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma dü?mesi ya da sözle?menin yerine ola?an ko?ullarla yap?lacak bir taksitle sat?? sözle?mesinin konulmas?na ili?kin önerisinin sat?c?  taraf?ndan  kabul  edilmemesi  yüzünden  sözle?meden  dönülmesi  hâllerinde  tüketiciden  herhangi  bir  bedel  talep edilemez.

(3) Sözle?meden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belge, dönme bildiriminin sat?c?ya ula?t??? tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Sat?c?n?n ald??? bedeli ve tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belgeyi iade etti?i tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

Di?er hususlar

MADDE 46- (1) Sözle?me öncesi bilgilendirme, sözle?menin zorunlu içeri?i, tüketici ile sat?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk? ve sözle?meden dönme ile di?er uygulama usul ve esaslar? yönetmelikle belirlenir.


 

 

 

?? yeri d???nda kurulan sözle?meler


BE??NC? BÖLÜM Di?er Tüketici Sözle?meleri


MADDE 47- (1) Sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketici aras?nda;

a) Teklifin tüketici ya da sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan yap?lmas?na bak?lmaks?z?n i? yeri d???nda, taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda kurulan,

b) Taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda tüketiciyle i? yeri d???nda görü?ülmesinin hemen sonras?nda, sat?c? veya sa?lay?c?n?n i? yerinde ya da herhangi bir uzaktan ileti?im arac?yla kurulan,

c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tan?t?m? ya da sat??? amac?yla sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan düzenlenen bir gezi esnas?nda kurulan,

sözle?meler i? yeri d???nda kurulan sözle?meler olarak kabul edilir.

(2) ?? yeri d???nda kurulan sözle?meler, Bakanl?k taraf?ndan yetkilendirilmi? sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan kurulur.

(3) Tüketicinin, i? yeri d???nda kurulan sözle?me ya da buna kar??l?k gelen herhangi bir öneri ile ba?lanmadan önce ayr?nt?lar? yönetmelikte belirlenen hususlarda aç?k ve anla??l?r ?ekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketicinin bilgilendirildi?ine ili?kin ispat yükü sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.


 

(4) ?? yeri d???nda kurulan sözle?meler yaz?l? olarak kurulmad?kça geçerli olmaz. Geçerli bir sözle?me kurmam?? olan sat?c? veya sa?lay?c?, sonradan sözle?menin geçersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez. Sat?c? veya sa?lay?c?; tüketicinin kendi el yaz?s? ile sözle?me tarihini yazmas?n? ve sözle?meyi imzalamas?n? sa?lamak, sözle?menin bir nüshas?n? tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlüdür. Sözle?menin tüketiciye teslim edildi?inin ve mal veya hizmetin sunuldu?unun ispat? sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin sözle?meden cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre içinde sat?c? veya sa?lay?c?ya yöneltilmi? olmas? yeterlidir. Cayma süresi içinde sat?c? veya sa?lay?c? sözle?meye konu mal veya hizmet kar??l???nda tüketiciden herhangi bir isim alt?nda ödeme yapmas?n? veya tüketiciyi borç alt?na sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Sat?c? veya sa?lay?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma süresi içinde mal?n mutat kullan?m? sebebiyle meydana gelen de?i?iklik ve bozulmalardan sorumlu de?ildir.

(6) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n bu maddede belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakk? konusunda gerekti?i ?ekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakk?n? kullanmak için on dört günlük süreyle ba?l? de?ildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bitti?i tarihten itibaren bir y?l sonra sona erer.

(7) Sözle?menin zorunlu içeri?i, kapsam d??? sözle?meler, do?rudan sat??lar, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk?, bilgilendirme yükümlülü?ü, teslimat, sat?? yapacaklarda aranacak nitelikler ile di?er uygulama usul ve esaslar? yönetmelikle belirlenir.

Mesafeli sözle?meler

MADDE 48- (1) Mesafeli sözle?me, sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketicinin e? zamanl? fiziksel varl??? olmaks?z?n, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmas?na yönelik olarak olu?turulmu? bir sistem çerçevesinde, taraflar aras?nda sözle?menin kuruldu?u ana kadar ve kuruldu?u an da dâhil olmak üzere uzaktan ileti?im araçlar?n?n kullan?lmas? suretiyle kurulan sözle?melerdir.

(2) Tüketici, mesafeli sözle?meyi  ya da buna kar??l?k gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden  önce ayr?nt?lar? yönetmelikte belirlenen hususlarda ve sipari?i onayland??? takdirde ödeme yükümlülü?ü alt?na girece?i konusunda aç?k ve anla??l?r ?ekilde sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan bilgilendirilir. Tüketicinin bilgilendirildi?ine ili?kin ispat yükü sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

(3) Sat?c? veya sa?lay?c?, tüketicinin sipari?inin kendisine ula?t??? andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal sat??lar?nda bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Sat?c? veya sa?lay?c?n?n bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözle?meyi feshedebilir.

(4) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin sözle?meden cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre içinde sat?c? veya sa?lay?c?ya yöneltilmi? olmas? yeterlidir. Sat?c? veya sa?lay?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakk? konusunda gerekti?i ?ekilde bilgilendirilmezse, cayma hakk?n? kullanmak için on dört günlük süreyle ba?l? de?ildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bitti?i tarihten itibaren bir y?l sonra sona erer. Tüketici, cayma hakk? süresi içinde mal?n mutat kullan?m? sebebiyle meydana gelen de?i?iklik ve bozulmalardan sorumlu de?ildir.


 

(5) Olu?turduklar? sistem çerçevesinde, uzaktan ileti?im araçlar?n? kullanmak veya kulland?rmak suretiyle sat?c? veya sa?lay?c? ad?na mesafeli sözle?me kurulmas?na arac?l?k edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolay? sat?c? veya sa?lay?c? ile yap?lan i?lemlere ili?kin kay?tlar? tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kurulu? ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Ancak bu f?kra kapsam?nda arac?l?k edenler, sat?c? veya sa?lay?c? ile yapt?klar? sözle?meye ayk?r? fiillerinden dolay? sorumludur.

(6) Mesafeli sözle?melerde, kapsam d??? sözle?meler, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma

hakk?, bilgilendirme yükümlülü?ü, teslimat ile di?er uygulama usul ve esaslar? yönetmelikle belirlenir.

Finansal hizmetlere ili?kin mesafeli sözle?meler

MADDE 49- (1) Finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yat?r?m ve ödeme ile ilgili  hizmetleri  ifade  eder.  Finansal  hizmetlere  ili?kin  mesafeli  sözle?me,  finansal  hizmetlerin  uzaktan  pazarlanmas?na yönelik olarak olu?turulmu? bir sistem çerçevesinde, sa?lay?c? ile tüketici aras?nda uzaktan ileti?im araçlar?n?n kullan?lmas? suretiyle kurulan sözle?melerdir.

(2) Finansal hizmetlere ili?kin mesafeli sözle?melerde, tüketicinin sözle?menin kurulmas?na ili?kin iradesini aç?klamadan  önce,  cayma  hakk?,  tüketicinin  kabul  beyan?  vermesi  hâlinde  yükümlülük  alt?na  girece?i  ve  ayr?nt?lar? Bakanl?kça belirlenen di?er hususlarda, aç?k, anla??l?r ve kullan?lan ileti?im araçlar?na uygun bir ?ekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Bu bilgilendirmenin ticari amaçla yap?ld??? anla??l?r olmal? ve sesli ileti?im araçlar?n?n kullan?ld???  hâllerde sa?lay?c?n?n  kimli?i  ile  görü?me  talebinin  sebebi  her  görü?menin  ba??nda  belirtilmelidir.  Tüketicinin  sözle?menin kurulmas?na dair kabul beyan? kullan?lan ileti?im araçlar?na uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda tespit veya kay?t edilir. Sa?lay?c?, cayma hakk?n?n iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda yap?lacak tespit veya kay?tlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(3) Sa?lay?c?n?n, sözle?menin bütün ?artlar?n? ve Bakanl?kça belirlenen di?er hususlar?, kâ??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla tüketiciye iletmesi zorunludur. Bu yükümlülük, tüketicinin sözle?meyi kuran iradesini yöneltmesinden önce  veya  tüketicinin  talebi  üzerine  yaz?l?  bilgilendirmeye  elveri?li  olmayan  bir  uzaktan  ileti?im  arac?  kullan?larak sözle?menin kurulmas? hâlinde sözle?menin kurulmas?ndan hemen sonra yerine getirilir.

(4) Tüketici, sözle?me ili?kisinin devam etti?i süre içinde herhangi bir ücret ödemeksizin sözle?menin kâ??t üzerinde yaz?l? bir örne?ini talep edebilir. Ayr?ca tüketici, finansal hizmetin niteli?iyle ba?da?mas? hâlinde kullan?lan uzaktan ileti?im arac?n? de?i?tirme hakk?na sahiptir.

(5) Tüketici, finansal hizmetlere ili?kin mesafeli sözle?melerden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre içinde sa?lay?c?ya yöneltilmi? olmas? yeterlidir. Sa?lay?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispatla yükümlüdür. Sigorta sözle?melerine ve bireysel emeklili?e ili?kin sözle?melerde ise cayma süresi hakk?nda di?er mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulan?r.


 

(6) Finansal hizmetlere ili?kin mesafeli sözle?melerde, tüketicinin sözle?meyi sona erdirmesine ili?kin talebini herhangi bir uzaktan ileti?im arac?yla iletmesi yeterlidir. Tüketici, sözle?meyi sona erdirmek için sözle?menin tesis edilmesini sa?layan yöntemden daha a??r ko?ullar içeren bir yöntem kullanmak zorunda b?rak?lamaz.

(7) Finansal hizmetlere ili?kin mesafeli sözle?melerde, uzaktan ileti?im araçlar?n?n kullan?lmas?, kapsam d??? sözle?meler, kartla ödeme, tüketici ile sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk? ile di?er uygulama usul ve esaslar? yönetmelikle belirlenir.

Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözle?meleri

MADDE 50- (1) Devre tatil sözle?mesi, bir y?ldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarf?nda birden fazla dönem için bir veya daha fazla say?da gecelik konaklama imkân? veren sözle?melerdir.

(2) Devre tatil sözle?meleri ile sa?lanan hakk?n ?ahsi veya ayni bir hak olmas? bu maddenin uygulanmas?n? engellemez. Devre tatile konu ta??nmaz?n in?a edilece?i arsa için yap? ruhsat? al?nmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözle?mesi yap?lamaz.

(3) Uzun süreli tatil hizmeti sözle?mesi, bir y?ldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarf?nda konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da di?er hizmetlerin beraber sunuldu?u durumlara ili?kin indirim yahut di?er menfaatlerden faydalanma hakk? verilen sözle?melerdir.

(4) Tüketicilere a?a??daki sözle?melerin kurulmas?ndan en az bir gün önce, Bakanl?kça belirlenen hususlar? içeren ön

bilgilendirme formu verilmesi zorunludur:

a) Devre tatil sözle?meleri

b) Uzun süreli tatil hizmeti sözle?meleri c) De?i?im sözle?meleri

ç) Sat?c? veya sa?lay?c?n?n, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin al?n?p sat?lmas? hususunda tüketiciye yard?mc? oldu?u yeniden sat?? sözle?meleri.

(5) Mesafeli sat??  yöntemiyle kurulan sözle?meler hariç olmak  üzere sat?c? veya sa?lay?c?, tüketicinin  kendi el yaz?s?yla sözle?me tarihini yazmas?n? ve sözle?meyi imzalamas?n? sa?lamakla yükümlüdür. Yaz?l? veya mesafeli olarak kurulan bu sözle?melerin bir nüshas?n?n kâ??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Daha a??r ?ekil ?artlar? öngören kanun hükümleri sakl?d?r.

(6) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin sözle?meden cayma hakk?na sahiptir. Devre mülk hakk? veren sözle?meler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan sat?c? veya sa?lay?c?, tüketiciden  herhangi bir isim alt?nda ödeme  yapmas?n? veya tüketiciyi borç alt?na sokan  herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözle?meleri ve bu sözle?melerle birlikte düzenlenmi? olan yeniden sat?m, de?i?im ve ilgili di?er tüm sözle?meler cayma hakk?n?n kullan?lmas? ile birlikte kendili?inden sona erer.

(7) Tüketicinin ödeyece?i bedel, k?smen veya tamamen sat?c? veya sa?lay?c? ile kredi veren aras?ndaki anla?maya dayan?larak bir kredi veren taraf?ndan kar??lan?yorsa, tüketicinin sözle?meden caymas? ve buna ili?kin bildirimin cayma süresi içinde ayr?ca kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, ba?l? kredi sözle?mesi de herhangi bir tazminat veya cezai ?art ödeme yükümlülü?ü olmaks?z?n sona erer.


 

(8) Bakanl?kça projedeki devre say?s? ya da projenin toplam bedeli kriterlerine göre belirlenecek büyüklü?ün üzerindeki projeler için sat?c? veya sa?lay?c?n?n ön ödemeli devre tatile konu ta??nmaz?n sat???na ba?lamadan önce kapsam?, ko?ullar? ve uygulama esaslar? Hazine Müste?arl???nca belirlenen bina tamamlama sigortas? yapt?rmas? veya Bakanl?kça belirlenen  di?er  teminat  veya  ?artlar?  sa?lamas?  zorunludur.  Bina  tamamlama  sigortas?  kapsam?nda  sa?lanan  tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masas?na dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

(9) Devre tatile konu ta??nmaz?n ön ödemeli sat?lmas? durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözle?meden dönme hakk? vard?r. Sözle?meden dönülmesi durumunda sat?c?, sözle?me bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Sat?c?, yükümlülüklerini hiç ya da gere?i gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözle?meden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belge, dönme bildiriminin sat?c?ya ula?t??? tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Sat?c?n?n ald??? bedeli ve tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belgeyi iade etti?i tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

(10) Devre tatil amaçl? ta??nmaz?n ön ödemeli sat???nda devir ve teslim süresi sözle?me tarihinden itibaren otuz alt? ay? geçemez.

(11) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, yeniden sat?m, de?i?im sözle?meleri ve ön bilgilendirmenin içeri?i, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri, cayma hakk?, ön ödemeli sat??lar ile di?er uygulama usul ve esaslar? yönetmelikle belirlenir.

Paket tur sözle?meleri

MADDE 51- (1) Paket tur sözle?mesi, paket tur düzenleyicileri veya arac?lar? taraf?ndan a?a??daki hizmetlerden en az ikisinin birlikte, her ?eyin dâhil oldu?u fiyatla sat?ld??? veya sat?m?n?n vaat edildi?i ve hizmetin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsad??? veya gecelik konaklamay? içerdi?i sözle?melerdir:

a) Ula?t?rma

b) Konaklama

c) Ula?t?rma ve konaklama hizmetlerine ba?l? olmayan ba?ka turizm hizmetleri.

(2) Turun ayr?nt?lar?n?n, paket tur düzenleyicisi, arac?s? veya tüketici taraf?ndan belirlenmi? olmas? veya ayn? paket tur içindeki hizmetlerin ayr? ayr? faturaland?r?lmas? hâllerinde de bu madde hükümleri uygulan?r.

(3) Paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcisinin bulunmad??? hâllerde paket tur arac?s? paket tur düzenleyicisi

gibi sorumlu olur.

(4) Paket tur sözle?mesinin kurulmas?ndan önce tüketiciye ön bilgilendirme amaçl? bro?ür verilmesi zorunludur.

(5) Paket tur düzenleyicileri veya arac?lar?, yaz?l? veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözle?melerinin bir nüshas?n? kâ??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? arac?l???yla tüketiciye vermek zorundad?r.


 

(6) Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözle?mesinin esasl? unsurlar?ndan birisinin de?i?mesi veya turun ba?lamadan önce iptal edilmesi hâllerinde bu de?i?ikli?i veya paket tur düzenleyicisi taraf?ndan sunulan alternatif bir  turu  kabul  edebilece?i  gibi  sözle?meden  dönme  hakk?na  da  sahiptir.  Sözle?meden  dönülmesi  hâlinde  paket  tur düzenleyicisi veya arac?s?n?n, dönme bildiriminin kendisine ula?t??? tarihten itibaren tüketicinin ödemi? oldu?u tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaks?z?n derhâl iade etmesi zorunludur.

(7) Tüketicinin, sözle?menin ifas? sürecinde ortaya ç?kan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme hakk? vard?r. Paket tur düzenleyicisinin, tur ba?lad?ktan sonra önemli bir yükümlülü?ünü yerine getirmedi?i veya getiremeyece?i tespit edildi?inde tüketici sözle?meden dönebilir. Bu hâllerde paket tur düzenleyicisi veya arac?s?n?n ücret talep etme hakk? sona erer. Yap?lm?? olan ödemelerin sözle?meden dönüldü?ü tarihten itibaren tüketiciye derhâl iade edilmesi zorunludur. Ancak paket tur düzenleyicisi o ana kadar ifa etmi? oldu?u edimler için tüketiciden hizmetten faydaland??? oranda uygun bir kar??l?k talep edebilir.

(8) 14/9/1972 tarihli ve 1618 say?l? Seyahat Acentalar? ve Seyahat Acentalar? Birli?i Kanununun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri sakl? olmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözle?menin  hiç veya gere?i gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin u?rad??? her türlü zarardan sorumludur. Tüketici bo?a harcanan tatil zaman? için de uygun bir tazminat talep edebilir.

(9) Ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan ki?iler de tüketici olarak kabul


edilir.


 

(10) Ön bilgilendirme, sözle?menin içeri?i, paket turun devri, sözle?mede de?i?iklik yap?lmas?n?n ko?ullar? ve bu


hâllerde tüketicinin haklar?, paket turun iptal edilmesinin sonuçlar?, paket tur düzenleyicisinin ve arac?s?n?n sorumluluklar?, tüketicinin hangi hâllerde tazminat talep edebilece?i, sözle?meden dönme ve sonuçlar? ile di?er uygulama usul ve esaslar? yönetmelikle belirlenir.

Abonelik sözle?meleri

MADDE 52- (1) Abonelik sözle?mesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aral?klarla edinmesini sa?layan sözle?melerdir.

(2) Yaz?l? veya mesafeli olarak kurulan bu sözle?melerin bir nüshas?n?n kâ??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

(3) Belirli süreli abonelik sözle?melerine sözle?menin belirlenen süre kadar uzayaca??na ili?kin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözle?mesinin kurulmas?ndan sonra, sözle?menin sona erece?i tarihe kadar tüketicinin talepte bulunmas? veya onay vermesi hâlinde abonelik sözle?mesi uzat?labilir.

(4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir y?ldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözle?mesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin istedi?i zaman feshetme hakk?na sahiptir. Süresi bir y?ldan az olan belirli süreli abonelik sözle?mesinde sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan sözle?me ko?ullar?nda de?i?iklik yap?lmas? hâlinde de tüketici sözle?meyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâ??t üzerinde veya kal?c? veri saklay?c?s? ile sat?c? veya sa?lay?c?ya yöneltilmi? olmas? yeterlidir. Sat?c? veya sa?lay?c?, abonelik sözle?mesinin feshi için sözle?menin tesis edilmesini sa?layan yöntemden daha a??r ko?ullar içeren bir yöntem belirleyemez.


 

(5) Sat?c? veya sa?lay?c?, tüketicinin aboneli?e son verme iste?ini yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneli?in belirlenen süreler içinde sona erdirilmedi?i durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten  yararlan?lm?? olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Sat?c? veya sa?lay?c?, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on be? gün içinde tüketici taraf?ndan ödenmi? olan ücretin geri kalan k?sm?n? kesinti yapmaks?z?n iade etmekle yükümlüdür.

(6) Sat?c? veya sa?lay?c?, abonelik sözle?mesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ili?kin i?lemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerekti?inde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak aç?k tutmakla yükümlüdür.

(7) Sözle?menin zorunlu içeri?i, tüketici ile sat?c? ve sa?lay?c?n?n hak ve yükümlülükleri ile di?er uygulama usul ve esaslar? yönetmelikle belirlenir.

Süreli yay?n kurulu?lar?nca düzenlenen promosyon uygulamalar?

MADDE 53- (1) Süreli yay?n kurulu?lar?nca düzenlenen ve her ne amaç ve ?ekilde olursa olsun, bilet, kupon, i?tirak numaras?, oyun, çekili? ve benzeri yollarla süreli yay?n d???nda ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildi?i veya verildi?i promosyon uygulamalar?nda, yönetmelikle belirlenen süreli yay?nc?l?k amaçlar?na uygun kültürel mal veya hizmetler d???nda ba?ka bir mal veya hizmet verilemez.

(2) Süreli yay?n?n birden fazla say?da sat?n al?nmas?n? gerektiren ve belirli bir zamana yay?lan promosyon uygulamalar?n?n süresi; günlük süreli yay?nlarda yetmi? be? günü, haftal?k süreli yay?nlarda on sekiz haftay?, daha uzun süre li yay?nlarda ise on iki ay? geçemez.

(3) Süreli yay?n  kurulu?u, promosyon  uygulamas?na ait reklamlarda uygulamaya konu  olan mal veya hizmetin Türkiye  genelinde  teslim  ve  ifa  tarihlerine  ili?kin  program?n?  ilan  etmek  ve  bu  mal  veya  hizmetin  teslim  ve  ifas?n?, promosyon uygulamas?n?n bitiminden itibaren k?rk be? gün içinde yerine getirmek zorundad?r.

(4) Promosyon uygulamas? süresince, süreli yay?n?n sat?? fiyat?, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açt??? maliyet art??? nedeniyle art?r?lamaz. Promosyon uygulamas?na konu olan mal veya hizmet bedelinin tamam?n?n veya bir bölümünün tüketici taraf?ndan kar??lanmas? istenemez.

(5) Promosyon uygulamas?na konu olan mal veya hizmet taahhüdü ve da??t?m? bölünerek yap?lamaz ve bu mal veya hizmetin  ayr?lmaz  ya  da  tamamlay?c?  parçalar?  da  ayr?  bir  promosyon  konusu  hâline  getirilemez.  Bu  Kanunun uygulanmas?nda ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete ili?kin i?lemler ba??ms?z bir promosyon uygulamas? olarak kabul edilir.

(6) Süreli yay?n kurulu?lar? taraf?ndan düzenlenmeyen ancak süreli yay?nla do?rudan veya dolayl? ili?kilendirilen promosyon uygulamalar? da bu madde hükümlerine tabidir.

(7) Promosyon uygulamalar?na ili?kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

 

 

Fiyat etiketi


BE??NC? KISIM

Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunmas?


MADDE 54- (1) Perakende sat??a arz edilen mallar?n veya ambalajlar?n?n yahut kaplar?n?n üzerine kolayl?kla görülebilir ve okunabilir ?ekilde tüketicinin ödeyece?i tüm vergiler dâhil sat?? fiyat? ve birim fiyat?n? gösteren, üretim yeri ve ay?r?c? özelliklerini içeren etiket konulmas?; etiket konulmas? mümkün olmayan hâllerde ayn? bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek ?ekilde uygun yerlere as?lmas? zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlar?n? gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek as?l?r.

(2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyat? aras?nda fark olmas? durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulan?r.

(3) ?ndirimli sat??a konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli sat?? fiyat?, indirimden önceki fiyat?, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. ?ndirimli sat??a konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha dü?ük fiyatla sat??a sunuldu?unun ispat? sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

(4)  Bakanl?k,  belediyeler  ve  ilgili  odalar,  bu  madde  hükümlerinin  uygulanmas?  ve  izlenmesine  ili?kin  i?leri yürütmekle görevlidirler.

(5) Etiket, tarife ve fiyat listeleri, indirimli sat??lara ili?kin süre ile di?er uygulama usul ve esaslar? yönetmelikle

belirlenir.

Tan?tma ve kullanma k?lavuzu

MADDE 55- (1) Tüketicinin kullan?m?na sunulan mallar?n tan?t?m, kullan?m, kurulum, bak?m ve basit onar?m?na ili?kin Türkçe tan?tma ve kullanma k?lavuzuyla, gerekti?inde uluslararas? sembol ve i?aretleri kapsayan etiketle sat??a sunulmas? zorunludur.

(2) Mal?n güvenli kullan?m?na ili?kin hususlar?n mal?n üzerinde yer almas? hâlinde yaz?l? ve sesli ifadelerin Türkçe olmas? zorunludur.

(3) Mallar?n ilgili teknik düzenlemesi uyar?nca ki?inin sa?l??? ile çevreye zararl? veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu mal?n güvenli kullan?labilmesi için mal?n üzerine veya tan?tma ve kullanma k?lavuzuna bu durumla ilgili aç?klay?c? bilgi ve uyar?lar aç?kça görülecek ve okunacak ?ekilde konulur veya yaz?l?r.

(4) Türkçe tan?tma ve kullanma k?lavuzlar?n?n haz?rlanmas? sorumlulu?u üretici ve ithalatç?ya; tüketiciye verilmesi ve teslim edildi?inin ispat sorumlulu?u ise sat?c?ya aittir.

(5) Hangi mallar?n tan?tma ve kullanma k?lavuzu ve etiket ile sat?lmak zorunda oldu?u ve bunlarda bulunmas? gereken asgari unsurlar ile di?er uygulama usul ve esaslar? yönetmelikle belirlenir.

Garanti belgesi

MADDE 56- (1) Üretici ve ithalatç?lar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeri?i yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi düzenlemek zorundad?r. Bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulu?u sat?c?ya aittir.

(2) Garanti süresi mal?n teslim tarihinden itibaren ba?lamak üzere asgari iki y?ld?r. Ancak, özelli?i nedeniyle baz? mallar?n garanti ?artlar? Bakanl?kça ba?ka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.


 

(3) Tüketici bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklar?ndan onar?m hakk?n? kullanm??sa, mal?n garanti süresi içinde tekrar ar?zalanmas? veya tamiri için gereken azami sürenin a??lmas? veya tamirinin mümkün bulunmad???n?n anla??lmas? hâllerinde 11 inci maddede yer alan di?er seçimlik haklar?n? kullanabilir. Sat?c? tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda sat?c?, üretici ve ithalatç? müteselsilen sorumludur.

(4) Hangi mallar?n garanti belgesi ile sat?lmak zorunda oldu?u ile di?er uygulama usul ve esaslar? yönetmelikle

belirlenir.

?htiyari garanti

MADDE 57- (1) ?htiyari garanti, tüketicinin yasal haklar? sakl? kalmak kayd?yla mal veya hizmetle ilgili; de?i?im, onar?m, bak?m, bedel iadesi ve benzeri hususlarda sat?c?, sa?lay?c?, üretici veya ithalatç? taraf?ndan verilen ilave taahhüdü ifade eder.

(2)  ?htiyari  garanti  taahhüdü  süresince,  taahhüt  edilen  haklar?n  kullan?lmas?  nedeniyle  tüketiciden  masraf talep edilemez.

(3) Taahhütte bulunan, taahhüdünün yan? s?ra ilgili reklam ve ilanlar?nda yer alan ifadelerle de ba?l?d?r. Bu taahhütte, tüketicinin yasal haklar?n?n sakl? oldu?u, garantiden faydalanma ko?ullar?, süresi, garanti verenin ad? ile ileti?im bilgileri yer almak zorundad?r.

(4) ?htiyari garanti taahhüdünün tüketiciye yaz?l? olarak veya kal?c? veri saklay?c?s? ile verilmesi zorunludur. (5) ?htiyari garanti taahhüdü, bu maddede öngörülen özellikleri ta??masa bile taahhütte bulunan? ba?lar. Sat?? sonras? hizmetler

MADDE 58- (1) Üretici veya ithalatç?lar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanl?kça belirlenen kullan?m ömrü süresince, sat?? sonras? bak?m ve onar?m hizmetlerini sa?lamak zorundad?r.

(2) Üretici veya ithalatç?lar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanl?kça onayl? sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesi almak zorundad?r.

(3) Bir mal?n yetkili servis istasyonlar?ndaki tamir süresi, yönetmelikle belirlenen azami süreyi geçemez.

(4) Üretici veya ithalatç?lar, yetkili servis istasyonlar?n? kendileri kurabilece?i gibi servis istasyonlar?n?n verdi?i hizmetlerden sorumlu olmak ?art?yla kurulu bulunan servis istasyonlar?ndan veya servis organizasyonlar?ndan da faydalanabilir.

(5) Herhangi bir üretici veya ithalatç?ya ba?l? olmaks?z?n faaliyette bulunan servis istasyonlar? da verdikleri hizmetten dolay? tüketiciye kar?? sorumludur.

(6) ?thalatç?n?n herhangi bir ?ekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde bak?m ve onar?m hizmetlerinin sunulmas?ndan garanti süresi boyunca sat?c?, üretici ve yeni ithalatç? müteselsilen sorumludur. Garanti süresi geçtikten sonra ise kullan?m ömrü süresince bak?m ve onar?m hizmetlerini üretici veya yeni ithalatç? sunmak zorundad?r.

(7) Servis istasyonlar?n?n  kurulu?u, i?leyi?i, say?s?, özellikleri ile di?er uygulama  usul ve esaslar?  yönetmelikle

belirlenir.


 

Tüketicinin bilinçlendirilmesi

MADDE 59- (1) Tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda örgün ve yayg?n e?itim kurumlar?n?n ders programlar?na, Bakanl???n görü?ü al?narak Millî E?itim Bakanl???nca gerekli ilaveler yap?l?r.

(2) Ülke genelinde yay?n yapan radyo ve televizyon kurulu?lar? 08.00-22.00 saatleri aras?nda, ayda on be? dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilinçlendirilmesi amac?yla yay?nlar yapmak zorundad?r. Yap?lan yay?nlar?n tarih, saat, süre ve içerik bilgileri liste hâlinde her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirilir. Bu saatler d???nda yap?lan yay?nlar, ayl?k on be? dakikal?k süreye dâhil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu taraf?ndan denetlenir ve sonuçlar? Bakanl??a bildirilir.

Tüketici ödülleri

MADDE 60- (1) Tüketici ödülleri, tüketicinin korunmas? ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklar?n? kullanmalar? konusunda özendirilmesi amaçlar?na yönelik olarak verilen ödüllerdir.

(2) Tüketici ödülü ve benzeri isimler alt?nda verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve bu ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmas? esast?r.

(3) Tüketici ödülü verilmesine ili?kin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


 

 

 

Ticari reklam


ALTINCI KISIM

Ticari Reklam ve Haks?z Ticari Uygulamalar


MADDE 61- (1) Ticari reklam, ticaret, i?, zanaat veya bir meslekle ba?lant?l? olarak; bir mal veya hizmetin sat???n? ya da kiralanmas?n? sa?lamak, hedef kitleyi olu?turanlar? bilgilendirmek veya ikna etmek amac?yla reklam verenler taraf?ndan herhangi bir mecrada yaz?l?, görsel, i?itsel ve benzeri yollarla gerçekle?tirilen pazarlama ileti?imi niteli?indeki duyurulard?r.

(2) Ticari reklamlar?n Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, ki?ilik haklar?na uygun, do?ru ve dürüst olmalar? esast?r.

(3) Tüketiciyi aldat?c? veya onun tecrübe ve bilgi noksanl?klar?n? istismar edici, can ve mal güvenli?ini tehlikeye dü?ürücü, ?iddet hareketlerini ve suç i?lemeyi özendirici, kamu sa?l???n? bozucu, hastalar?, ya?l?lar?, çocuklar? ve engellileri istismar edici ticari reklam yap?lamaz.

(4) Reklam oldu?u aç?kça belirtilmeksizin yaz?, haber, yay?n ve programlarda, mal veya hizmetlere ili?kin isim, marka, logo veya di?er ay?rt edici ?ekil veya ifadelerle ticari unvan veya i?letme adlar?n?n reklam yapmak amac?yla yer almas? ve tan?t?c? mahiyette sunulmas? örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü ileti?im arac?nda sesli, yaz?l? ve görsel olarak örtülü reklam yap?lmas? yasakt?r.

(5)  Ayn?  ihtiyaçlar?  kar??layan  ya  da  ayn?  amaca  yönelik  rakip  mal  veya  hizmetlerin  kar??la?t?rmal?  reklam? yap?labilir.

(6) Reklam verenler ticari reklamlar?nda yer alan iddialar?n do?rulu?unu ispatla yükümlüdür.

(7) Reklam verenler, reklam ajanslar? ve mecra kurulu?lar? bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(8) Ticari reklamlara ili?kin getirilecek s?n?rlamalar ile bu reklamlarda uyulmas? gereken usul ve esaslar yönetmelikle

belirlenir.


 

Haks?z ticari uygulamalar

MADDE 62- (1) Bir ticari uygulaman?n; mesleki özenin gereklerine uymamas? ve ula?t??? ortalama tüketicinin ya da yöneldi?i grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ili?kin ekonomik davran?? biçimini önemli ölçüde bozmas? veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olmas? durumunda haks?z oldu?u kabul edilir. Özellikle aldat?c? veya sald?rgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haks?z ticari uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haks?z ticari uygulamalar yasakt?r.

(2) Ticari uygulaman?n haks?z  oldu?unun iddia edilmesi hâlinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamas?n?n haks?z ticari uygulama olmad???n? ispatla yükümlüdür.

(3) Haks?z ticari uygulaman?n reklam yoluyla gerçekle?tirildi?i hâllerde bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulan?r.

(4) Haks?z ticari uygulamalar?n tespit edilmesine ve bunlar?n denetlenmesine ili?kin usul ve esaslar ile her hâlükârda haks?z ticari uygulama olarak kabul edilecek uygulamalar yönetmelikle belirlenir.

Reklam Kurulu

MADDE 63- (1) Ticari reklamlarda uyulmas? gereken ilkeleri belirleme ve haks?z ticari uygulamalara kar?? tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerekti?inde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya ayn? yöntemle düzeltme veya idari para cezas? veya gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezas? verme hususlar?nda görevli bir Reklam Kurulu olu?turulur. Kurul tedbiren durdurma karar? verme yetkisini Reklam Kurulu Ba?kan?na devredebilir. Kurulun kararlar? Bakanl?kça uygulan?r.

(2) Ba?kanl???, Bakan?n görevlendirece?i ilgili Genel Müdür taraf?ndan yürütülen Reklam Kurulu;

a) Bakanl???n ilgili Genel Müdür yard?mc?lar? aras?ndan görevlendirece?i bir üye,

b) Adalet Bakanl???n?n, bu Bakanl?kta idari görevlerde çal??an hâkim veya savc?lar aras?ndan görevlendirece?i bir


üye,


 

c) G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???n?n görevlendirece?i bir üye, ç) Sa?l?k Bakanl???n?n görevlendirece?i bir üye,

d) Kültür ve Turizm Bakanl???n?n görevlendirece?i bir üye,

e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görevlendirece?i bir üye, f) Türk Standartlar? Enstitüsünden bir üye,

g) Ankara, ?stanbul ve ?zmir büyük?ehir belediyelerinin kendi aralar?ndan seçece?i bir üye,

?) Yüksekö?retim Kurulunun, reklamc?l?k, ileti?im veya ticaret hukuku alan?nda uzman ö?retim üyeleri aras?ndan


görevlendirece?i bir üye,

h) Türkiye Odalar ve Borsalar Birli?inin, Türkiye Medya ve ?leti?im Meclisi üyeleri aras?ndan görevlendirece?i bir


üye,


 

?) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar? Konfederasyonunun görevlendirece?i bir üye,


 

i) Tüketici Konseyinin Konseye kat?lan tüketici örgütü temsilcileri aras?ndan seçece?i bir üye, j) Reklam verenler derneklerinin veya varsa üst kurulu?lar?n?n seçece?i bir üye,

k) Reklamc?lar derneklerinin veya varsa üst kurulu?lar?n?n seçece?i bir üye, l) Türk Eczac?lar? Birli?inin görevlendirece?i eczac? bir üye,

m) Türk Di? Hekimleri Birli?inin görevlendirece?i di? hekimi bir üye,

n) Türk Tabipleri Birli?i Merkez Konseyinin görevlendirece?i doktor bir üye, o) Türkiye Barolar Birli?inin görevlendirece?i avukat bir üye,

olmak üzere ba?kan dâhil on dokuz üyeden olu?ur.

(3) Kurul üyelerinin görev süreleri üç y?ld?r. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir. Üyelikler herhangi bir sebeple bo?ald??? takdirde bo?alan üyeliklere ikinci f?kra esaslar? dâhilinde bir ay içinde görevlendirme veya seçim yap?l?r. Süresi dolan üyenin görevi, yeni üye görevine ba?lay?ncaya kadar devam eder.

(4) Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyuldu?u her zaman Ba?kan?n ça?r?s? üzerine toplan?r.

(5) Kurul, Ba?kan dâhil en az on bir üyenin haz?r bulunmas? ile toplan?r ve toplant?ya kat?lanlar?n salt ço?unlu?u ile karar verir. Oylar?n e?it olmas? hâlinde Ba?kan?n oy kulland??? taraf ço?unlu?u sa?lar.

(6) Bakanl?kça, Kurulun karar vermesine yard?mc? olmak üzere sektörel alanlarda ihtisas komisyonlar? kurulur. Komisyonlar, ba?kan dâhil en az üç en fazla be? ki?iden olu?ur.

(7) Kurul Ba?kan ve üyeleri ile ihtisas komisyonu ba?kan ve üyelerine ödenecek huzur hakk? ve huzur ücreti ile buna ili?kin usul ve esaslar Maliye Bakanl???n?n uygun görü?ü al?narak Bakanl?kça belirlenir.

(8) Kurul, incelemesini ilgili belgelerin  yer ald??? dosya üzerinden yapar. Kurulun  sekretarya  hizmetleri  Genel

Müdürlük taraf?ndan yerine getirilir.

(9) Kurul, gerekli gördü?ü takdirde özel uzmanl?k gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi üniversiteler, özel hukuk tüzel ki?ileri ile gerçek ki?ilerin görü?lerine ba?vurabilir.

(10) Kurul kararlar?, tüketicilerin  bilgilendirilmesi, ayd?nlat?lmas? ve ekonomik ç?karlar?n?n  korunmas? amac?yla

Bakanl?kça aç?klan?r.

(11) Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlar?n?n kurulu?u, görevleri, çal??ma usul ve esaslar? ile sekretarya hizmetleri ve di?er hususlar yönetmelikle belirlenir.


 

 

 

 

 

Tüketici Konseyi


YED?NC? KISIM Tüketici Kurulu?lar? B?R?NC? BÖLÜM

Tüketici Konseyi ve Reklam Konseyi


MADDE 64- (1) Tüketici sorunlar?n?n ve ihtiyaçlar?n?n belirlenmesi ile ç?karlar?n?n korunmas?na ili?kin gerekli tedbirleri ara?t?rmak ve bu Kanunun uygulanmas?na yönelik tedbirlere dair görü?leri öncelikle ele  al?nmak üzere ilgili mercilere iletmek amac?yla y?lda en az bir kez Bakanl???n koordinatörlü?ünde Tüketici Konseyi toplan?r.


 

(2) Tüketici Konseyine kamu kurum ve kurulu?lar?ndan gelen temsilcilerin say?s?, hiçbir ?ekilde Konseyin toplam üye say?s?n?n yüzde ellisinden fazla olamaz.

(3) Tüketici Konseyinin üyeleri, çal??ma usul ve esaslar? ile di?er hususlar yönetmelikle belirlenir.

Reklam Konseyi

MADDE 65- (1) Reklam politikalar?n?n olu?turulmas? ve uygulanmas? ile ilgili olarak ça?da? ileti?im uygulamalar?n? takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim i?levinin geli?tirilmesine yönelik ara?t?rma ve çal??malar yapmak, bu alanda görü? ve önerilerde bulunmak ve bu görü? ve önerileri ilgili mercilere iletmek amac?yla y?lda en az bir kez Bakanl???n koordinatörlü?ünde Reklam Konseyi toplan?r.

(2) Reklam Konseyine kamu kurum ve kurulu?lar?ndan gelen temsilcilerin say?s?, hiçbir ?ekilde Konseyin toplam üye say?s?n?n yüzde ellisinden fazla olamaz.

(3) Reklam Konseyinin üyeleri, çal??ma usul ve esaslar? ile di?er hususlar yönetmelikle belirlenir.


 

 

 

Kurulu?u ve görev alan?


?K?NC? BÖLÜM Tüketici Hakem Heyeti


MADDE 66- (1) Bakanl?k, tüketici i?lemleri ile tüketiciye  yönelik uygulamalardan do?abilecek uyu?mazl?klara çözüm bulmak amac?yla il merkezlerinde ve yeterlilik ?artlar? yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti olu?turmakla görevlidir.

(2) Ba?kanl??? illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunlar?n görevlendirece?i bir memur taraf?ndan yürütülen tüketici hakem heyeti;

a) Belediye ba?kan?n?n konunun uzman? belediye personeli aras?ndan görevlendirece?i bir üye, b) Baronun, mensuplar? aras?ndan görevlendirece?i bir üye,

c) Sat?c?n?n tacir oldu?u uyu?mazl?klarda ticaret ve sanayi odas?n?n ya da bunlar?n ayr? ayr? örgütlendi?i yerlerde ticaret odas?n?n; sat?c?n?n esnaf ve sanatkâr oldu?u uyu?mazl?klarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odalar? birli?inin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odas?n?n görevlendirece?i bir üye,

ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralar?ndan seçecekleri bir üye,

olmak üzere ba?kan dâhil be? üyeden olu?ur. Ba?kan ve üyelerin bu f?krada yer alan niteliklere sahip yedekleri de ayr?ca belirlenir.

(3) Tüketici hakem heyetinin olu?umunun sa?lanamad??? yerlerde noksan üyelikler, yönetmelikle belirlenen üyelik niteliklerine sahip Devlet memurlar? aras?ndan illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam taraf?ndan tamamlan?r.


 

Raportör

MADDE 67- (1) Raportörler il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilebilir. Raportör say?s?n?n yeterli olmad??? illerde ticaret il müdürü taraf?ndan ticaret il müdürlü?ü personeli aras?ndan, ilçelerde ise kaymakam taraf?ndan ilçede görevli Devlet memurlar? aras?ndan yeterli say?da raportör görevlendirilir.

(2) Tüketici hakem heyeti raportörleri, heyetin çal??malar?na ve kararlar?na esas olacak dosyalar? haz?rlamak ve uyu?mazl??a ili?kin raporu sunmakla görevlidir.

Ba?vuru

MADDE 68- (1) De?eri iki bin Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Liras?n?n alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetlerine, büyük?ehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Liras? ile üç bin Türk Liras? aras?ndaki uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetlerine ba?vuru zorunludur. Bu de?erlerin üzerindeki uyu?mazl?klar için tüketici hakem heyetlerine ba?vuru yap?lamaz.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yap?lan ba?vurular? gere?ini yapmak üzere kabul etmek zorundad?r.

(3) Ba?vurular, tüketicinin yerle?im  yerinin bulundu?u veya tüketici i?leminin  yap?ld??? yerdeki tüketici hakem heyetine yap?labilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmad??? yerlerde ise ba?vurular?n nerelere yap?laca?? ve bu ba?vurular?n hangi tüketici hakem heyetince karara ba?lanaca?? yönetmelikle belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen parasal s?n?rlar her takvim y?l? ba??ndan itibaren geçerli olmak üzere, o y?l için 4/1/1961 tarihli ve 213 say?l? Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyar?nca tespit ve ilan edilen yeniden de?erleme oran?nda art?r?larak uygulan?r. Bu art??lar?n hesab?nda on Türk Liras?n?n küsuru dikkate al?nmaz.

(5)  Bu  madde  tüketicilerin  ilgili  mevzuat?na  göre  alternatif uyu?mazl?k  çözüm  mercilerine  ba?vurmas?na  engel de?ildir.

?nceleme

MADDE 69- (1) Tüketici hakem heyetleri uyu?mazl?k konusuna ili?kin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kurum veya kurulu?lardan isteyebilir.

Karar ve karara itiraz

MADDE 70- (1) ?l ve ilçe tüketici hakem heyetinin verdi?i kararlar taraflar? ba?lar.

(2) Tüketici hakem heyeti kararlar? 11/2/1959 tarihli ve 7201 say?l? Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebli? edilir. Tüketici hakem heyetinin kararlar?, ?cra ve ?flâs Kanununun ilamlar?n yerine getirilmesi hakk?ndaki hükümlerine göre yerine getirilir.

(3) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlar?na kar?? tebli? tarihinden itibaren on be? gün içinde tüketici hakem heyetinin bulundu?u yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. ?tiraz, tüketici hakem heyeti karar?n?n icras?n? durdurmaz. Ancak talep edilmesi ?art?yla hâkim, tüketici hakem heyeti karar?n?n icras?n? tedbir yoluyla durdurabilir.


 

(4) ?tiraz olunan karar?n, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygulanmas?nda hata edilmi? olmas?ndan   dolay?   itiraz?n   kabul   edilmesi  gerekti?i   veya  kanuna  uymayan   husus  hakk?nda   yeniden   yarg?lamay? gerektirmedi?i takdirde tüketici mahkemesi evrak üzerinde, karar? de?i?tirerek veya düzelterek onama karar? verebilir. Taraflar?n kimliklerine, ticari unvanlar?na ait yanl??l?klarla, yaz?, hesap veya di?er aç?k ifade yanl??l?klar? hakk?nda da bu hüküm uygulan?r. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe do?ru bulunmazsa, gerekçe de?i?tirilerek veya düzeltilerek onan?r.

(5) Tüketici hakem heyeti kararlar?na kar?? yap?lan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin verece?i karar kesindir.

(6) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdi?i kararlara kar?? aç?lan itiraz davalar?nda, karar?n iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatl?k asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.

(7) Uyu?mazl?kla ilgili olarak tüketici hakem heyeti taraf?ndan tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirki?i ücretleri Bakanl?kça kar??lan?r. Uyu?mazl???n tüketicinin lehine sonuçlanmas? durumunda ise, tebligat ve bilirki?i ücretleri

21/7/1953 tarihli ve 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümlerine göre kar?? taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

Huzur hakk? ve ücreti

MADDE 71- (1) Tüketici hakem heyeti ba?kan ve üyelerine, raportör olarak görevlendirilen di?er kamu personeline ödenecek huzur hakk? ve huzur ücreti ile bilirki?i ücreti ve bu ödemelere ili?kin usul ve esaslar Maliye Bakanl???n?n uygun görü?ü al?narak Bakanl?kça belirlenir.

Di?er hususlar

MADDE 72- (1) Tüketici hakem heyetlerinin kurulmas?, çal??ma usul ve esaslar?, raportörlerin nitelikleri ile bilirki?ilik müessesesine ili?kin usul ve esaslar ile di?er hususlar yönetmelikle belirlenir.


 

 

 

Tüketici mahkemeleri


SEK?Z?NC? KISIM

Yarg?lama, Denetim ve Cezaya ?li?kin Hükümler


MADDE 73- (1) Tüketici i?lemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan do?abilecek uyu?mazl?klara ili?kin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.

(2) Tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanl?k, tüketiciler ve tüketici örgütleri taraf?ndan aç?lan davalar 2/7/1964 tarihli

ve 492 say?l? Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaft?r.

(3) Tüketici örgütleri üst kurulu?lar?nca aç?lacak davalarda bilirki?i ücreti ve davan?n davac? aleyhine sonuçlanmas? durumunda, hükmedilen vekâlet ücreti Bakanl?kça kar??lan?r. Davan?n, daval? aleyhine sonuçlanmas? durumunda, bilirki?i ücreti Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümlerine göre daval?dan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar 12/1/2011 tarihli ve 6100 say?l? Hukuk Muhakemeleri Kanununun

Alt?nc? K?s?m hükümlerine göre yürütülür.


 

(5) Tüketici davalar?, tüketicinin yerle?im yerinin bulundu?u yerdeki tüketici mahkemesinde de aç?labilir.

(6) Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kurulu?lar? ile Bakanl?k; haks?z ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ili?kin hükümler d???nda, genel olarak tüketicileri ilgilendiren ve bu Kanuna ayk?r? bir durumun do?ma tehlikesi olan hâllerde bunun önlenmesine veya durdurulmas?na ili?kin ihtiyati tedbir karar? al?nmas? veya hukuka ayk?r? durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulmas? amac?yla tüketici mahkemelerinde dava açabilir.

(7) Genel olarak tüketicileri ilgilendiren davalarda davac?, verilen kararlar?n yay?mlanmas?n? talep edebilir. Talebin mahkemece kabul edilmesi hâlinde bu karar, masraflar? daval?dan al?nmak üzere ülke düzeyinde yay?mlanan gazetelerden en az üçünde derhâl ilan edilir.

(8) Tüketici mahkemelerince verilen kesinle?mi? kararlar, Ulusal Yarg? A?? Bili?im Sistemi üzerinden Bakanl??a iletilir. Tüketici hakem heyetleri kararlar?na kar?? yap?lan itiraz sonucu verilen kararlar, karar? veren mahkeme taraf?ndan ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.

Üretimin veya sat???n durdurulmas? ve mal?n toplat?lmas?

MADDE 74- (1) Sat??a sunulan bir seri mal?n ay?pl? oldu?unun tespiti, üretiminin veya sat???n?n durdurulmas?, ay?b?n ortadan kald?r?lmas? ve sat?? amac?yla elinde bulunduranlardan toplat?lmas? için Bakanl?k, tüketiciler veya tüketici örgütleri dava açabilir.

(2) Sat??a sunulan seri mal?n ay?pl? oldu?unun mahkeme karar? ile tespit edilmesi hâlinde, mahkeme ay?b?n niteli?ine göre mal?n sat???n? geçici olarak durdurma veya ay?b? giderme kararlar? verebilir. Üretici veya ithalatç? mahkeme karar?n?n tebli? tarihinden itibaren en geç üç ay içinde mal?n ay?b?n? ortadan kald?rmakla yükümlüdür. Mal?n ay?b?n?n ortadan kalkmas?n?n imkâns?z olmas? hâlinde mal, üretici veya ithalatç? taraf?ndan toplan?r veya toplatt?r?l?r. Toplat?lan mallar ta??d?klar? risklere göre k?smen veya tamamen imha edilir veya ettirilir. ?mha edilen malla ilgili tüketicinin dava ve tazminat haklar? sakl?d?r.

(3) Sat??a sunulan bir seri mal?n, tüketicinin güvenli?ini tehlikeye sokan bir ay?p ta??mas? durumunda Ürünlere ?li?kin

Teknik Mevzuat?n Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanun hükümleri sakl?d?r.

Denetim

MADDE 75- (1) Bu Kanunun uygulanmas?nda, Bakanl?k müfetti?leri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanl?kça görevlendirilecek personel, mal veya hizmet sunulan her yerde denetleme, inceleme ve ara?t?rma yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Kanun kapsam?na giren hususlarda, yetkili ve görevli ki?i veya kurulu?lara her türlü bilgi ve belgenin do?ru olarak gösterilmesi veya istenmesi hâlinde belgelerin asl?n?n veya onayl? kopyalar?n?n verilmesi zorunludur.

Tüketici ürünü ve hizmet denetimi

MADDE 76- (1) Tüketici ürünü; hizmet sektöründe kullan?lanlar dâhil olmak üzere tüketicilerin kullanmas? için tasarlanan veya makul ko?ullarda tüketiciler taraf?ndan kullan?lmas? öngörülen, gerek ticari faaliyetler sonucunda gerekse ba?ka yollarla tedarik edilen veya kullan?labilir hâle getirilen yeni, kullan?lm?? veya ?slah edilmi? her türlü üründür.


 

(2) Üretici veya da??t?c?n?n, tüketiciye aç?kça bilgi vermesi kayd?yla antika olan veya kullan?lmadan önce tamir veya ?slah edilmesi gereken ikinci el ürünler birinci f?kra kapsam?nda de?erlendirilmez.

(3)  Tüketici  ürünleri  ile  tüketiciye  sunulan  hizmetler;  can  ve  mal  güvenli?ine  ve  çevreye  zarar  vermemeli, uygulanmas? zorunlu her türlü idari ve teknik düzenlemeye uygun olmal?d?r.

(4) Bakanl?k sorumlu oldu?u tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini Ürünlere ?li?kin Teknik Mevzuat?n

Haz?rlanmas? ve Uygulanmas?na Dair Kanun hükümlerine göre yerine getirmekle görevlidir.

Ceza hükümleri

MADDE 77- (1) Bu Kanunun 4 üncü, 6 nc?, 7 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 23 üncü, 26 nc?, 30 uncu, 33 üncü, 35 inci, 48 inci, 49 uncu, 51 inci, 52 nci, 54 üncü ve 57 nci maddelerinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda ayk?r?l??? tespit edilen her bir i?lem veya sözle?me için iki yüz Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(2) Bu Kanunun 5 inci maddesi uyar?nca belirlenen haks?z ?artlar?n tüketici sözle?melerinde kullan?lmas? durumunda, Bakanl?kça verilecek süre içinde bu haks?z ?art?n sözle?me metninden ç?kar?lmamas? hâlinde, ayk?r?l???n tespit edildi?i her bir sözle?me için iki yüz Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(3) Bu Kanunun 24 üncü, 25 inci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 34 üncü, 36 nc?, 37 nci, 38 inci, 39 uncu, 41 inci, 43 üncü,

45 inci, 46 nc? maddeleri ile 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü, 40 ?nc? maddesinin ikinci, 47 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, be?inci, yedinci ve 50  nci maddesinin dördüncü, be?inci, alt?nc?, yedinci, dokuzuncu  ve on  birinci f?kralar?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda ayk?r?l??? tespit edilen her bir i?lem veya sözle?me için bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(4) Bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda teslim edilmeyen her konut için yirmi bin Türk Liras?, 50 nci maddesinin onuncu f?kras?na ayk?r? hareket edenler hakk?nda ayk?r?l??? tespit edilen her bir i?lem veya sözle?me için bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(5) Bu Kanunun 40 ?nc? maddesinin üçüncü f?kras? ile 47 nci ve 50 nci maddelerinin ikinci f?kralar?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda yüz bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(6) Bu Kanunun 55 inci ve 56 nc? maddelerinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket eden üretici ve ithalatç? hakk?nda piyasaya arz edilen; sat?c? hakk?nda tüketiciye sat??? yap?lan her bir mal için iki yüz Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(7) Bu Kanunun 60 ?nc? maddesinde belirtilen hususlara ayk?r? olarak ödül verenler hakk?nda yüz bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(8) Bu Kanunun 31 inci maddesinin üçüncü f?kras?nda, 42 nci maddesinde ve 50 nci maddesinin sekizinci f?kras?nda belirtilen  yükümlülüklere  ayk?r?  hareket  edenlere  bu  ayk?r?l???n  giderilmesi  için  bir  ay  süre  verilir.  Bu  süre  sonunda ayk?r?l???n giderilmemesi hâlinde 31 inci maddenin üçüncü f?kras?na ayk?r? hareket eden kart ç?karan kurulu?lara be? milyon Türk Liras?, 42 nci maddeye ve 50 nci maddenin sekizinci f?kras?na ayk?r? hareket edenler hakk?nda be? yüz bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.


 

(9) Bu Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket eden süreli yay?n kurulu?lar? hakk?nda be? bin Türk Liras?; ayk?r?l?k ülke genelinde da??t?m? yap?lan süreli yay?n ile gerçekle?tirilmi? ise yüz bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r. Süreli yay?n kurulu?u, kampanyay? ve kampanyaya ili?kin her türlü reklam ve ilan? da durdurur. Ayk?r?l???n devam? hâlinde, reklam ve ilan?n durdurma zorunlulu?unun do?du?u tarihten itibaren her say?/gün için on bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(10) Bu Kanunun 58 inci maddesine ayk?r? davranan üretici ve ithalatç?lar hakk?nda, sat?? sonras? hizmet yeterlilik belgesinin al?nmamas? durumunda yüz bin Türk Liras?; kurulmayan her bir servis istasyonu için on bin Türk Liras?; servis istasyonlar?nda tespit edilen eksiklik ve ayk?r?l?klarla ilgili olarak her bir servis istasyonu için bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(11) Bu Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci f?kras?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket eden radyo ve

televizyonlar hakk?nda on bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(12) Bu Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket eden reklam verenler, reklam ajanslar? ve mecra kurulu?lar? hakk?nda durdurma veya ayn? yöntemle düzeltme veya idari para cezas? ve gerekli görülen hâllerde de üç aya kadar tedbiren durdurma cezas? uygulan?r. Reklam Kurulu, ihlalin niteli?ine göre bu cezalar? birlikte veya ayr? ayr? verebilir. Ayk?r?l?k;

a) Yerel düzeyde yay?n yapan televizyon kanal? arac?l??? ile gerçekle?mi? ise on bin Türk Liras?,

b) Ülke genelinde yay?n yapan televizyon kanal? arac?l??? ile gerçekle?mi? ise iki yüz bin Türk Liras?, c) Süreli yay?nlar arac?l???yla gerçekle?mi? ise (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezalar?n yar?s?,

ç) Yerel düzeyde yay?n yapan radyo kanal? arac?l??? ile gerçekle?mi? ise be? bin Türk Liras?, d) Ülke genelinde yay?n yapan radyo kanal? arac?l??? ile gerçekle?mi? ise elli bin Türk Liras?, e) ?nternet arac?l??? ile gerçekle?mi? ise elli bin Türk Liras?,

f) K?sa mesaj arac?l??? ile gerçekle?mi? ise yirmi be? bin Türk Liras?, g) Di?er mecralar arac?l??? ile gerçekle?mi? ise be? bin Türk Liras?,

idari para cezas? verilir. Reklam Kurulu, idari i?leme konu ihlalin bir y?l içinde tekrar edilmesi hâlinde yukar?da

belirtilen idari para cezalar?n? on kat?na kadar uygulayabilir.

(13) Bu Kanunun 62 nci maddesinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda haks?z ticari uygulaman?n üç aya kadar tedbiren durdurulmas? veya durdurulmas? yapt?r?m? veya be? bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r. Kurul, ihlalin niteli?ine göre bu cezalar? birlikte veya ayr? ayr? verebilir. ?dari para cezas?, ayk?r?l?k ülke genelinde gerçekle?mi? ise elli bin Türk Liras? olarak uygulan?r. Ayk?r?l???n reklam yoluyla gerçekle?tirildi?inin tespiti hâlinde bu maddenin on ikinci f?kra hükümleri uygulan?r.

(14) Bu Kanunun 74 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket eden üretici veya ithalatç?lar hakk?nda yüz bin Türk Liras?; 79 uncu maddesinin birinci f?kras?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda be? bin Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.


 

(15) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f?kras?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hareket edenler hakk?nda yedi gün içinde bilgi ve belgelerin do?ru olarak verilmesi veya yerinde inceleme imkân?n?n sa?lanmas? ihtar edilir. ?htara ra?men ayk?r?l???n devam? hâlinde yirmi be? bin Türk Liras?ndan az olmamak üzere ayk?r?l???n tespitinden bir önceki mali y?l sonunda olu?an y?ll?k gayrisafi gelirlerinin yüzde birine kadar idari para cezas? verilir. Ayk?r? fiilin bir y?l içinde tekrar edilmesi hâlinde idari para cezas? iki misli olarak uygulan?r.

(16) Bu Kanunun 76 nc? maddesinin üçüncü f?kras?nda belirtilen yükümlülüklere ayk?r? hizmet sa?layan sa?lay?c?lar hakk?nda her bir i?lem için iki yüz Türk Liras? idari para cezas? uygulan?r.

(17)  Bu  Kanunun  80  inci  maddesine  ayk?r?  olarak  piramit  sat??  sistemini  ba?latan,  düzenleyen  veya  toplant?, elektronik posta veya di?er birçok kimsenin de kat?l?m?n? sa?lamaya elveri?li yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin di?er bir ?ekilde yay?lmas?n? ticari amaçlarla destekleyenler hakk?nda 26/9/2004 tarihli ve 5237 say?l? Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulan?r.

(18) Yukar?da belirtilenlerin d???nda kalan ancak bu Kanunun getirdi?i yükümlülükler ile Bakanl?kça yönetmelik veya tebli?le belirlenen tedbirlere uymayanlar hakk?nda bin Türk Liras?ndan elli bin Türk Liras?na kadar idari para cezas?

verilir.

(19) Bu maddenin sekizinci, dokuzuncu, on ikinci ve on üçüncü f?kralar?ndaki idari para cezalar? hariç olmak üzere, ayk?r?l???n tespit edildi?i tarih itibar?yla bir takvim y?l?nda uygulanan toplam idari para cezas? tutar?n?n yirmi be? bin Türk Liras?n? a?t??? durumlarda, bu miktardan az olmamak ve yüz milyon Türk Liras?n? geçmemek üzere toplam idari para cezas? tutar?;

a) Cezaya muhatap gerçek ya da tüzel ki?inin, ayk?r?l???n tespitinden bir önceki mali y?l sonunda olu?an y?ll?k gayrisafi gelirlerinin yüzde be?ini a?amaz. Bir önceki y?l gayrisafi gelirinin olu?mamas? hâlinde, tespit tarihi itibar?yla olu?an gayrisafi geliri dikkate al?n?r. Gayrisafi gelirlerinin bildirilmedi?i veya yanl?? bildirildi?i durumlarda bu bent hükmü uygulanmaz.

b) Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kurulu?lar ve kart ç?karan kurulu?lar için, kamuya aç?klanan en son finansal tablolarda yay?nlanan öz kayna??n?n binde be?ini a?amaz.

(20) Bu Kanuna göre idari yapt?r?m uygulanmas?, di?er kanunlar gere?i yap?lacak i?lemleri engellemez. Bakanl?k, bu maddenin uygulanmas?nda olu?acak tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Cezalarda yetki ve itiraz

MADDE 78- (1) Bu Kanunun 77 nci maddesinin ikinci, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve on birinci f?kralar?ndaki idari yapt?r?mlar Bakanl?k taraf?ndan verilir; on ikinci ve on üçüncü f?kralar? uyar?nca Reklam Kurulu taraf?ndan karar verilen idari yapt?r?mlar Bakanl?k taraf?ndan uygulan?r. Di?er f?kralar?ndaki idari yapt?r?mlar ise yapt?r?m uygulanan?n merkezinin bulundu?u valilik taraf?ndan verilir.

(2)  Bu  Kanun  hükümlerine  göre  verilen  idari  yapt?r?m  kararlar?na  kar??  6/1/1982  tarihli  ve  2577  say?l?  ?dari Yarg?lama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yarg? yoluna ba?vurulabilir. Ancak, idare mahkemesinde dava, i?lemin tebli?ini izleyen günden itibaren otuz gün içinde aç?l?r. ?dare mahkemesinde iptal davas? aç?lm?? olmas?, karar?n yerine getirilmesini durdurmaz.

(3) Bu Kanuna göre verilen idari para cezalar?n?n, tebli?inden itibaren bir ay içinde ödenmesi zorunludur. 

 

 

Yiyecek taklidi ürünler


DOKUZUNCU KISIM

Çe?itli Hükümler


MADDE 79- (1) G?da ürünü olmamalar?na ra?men, sahip olduklar? ?ekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutlar? nedeniyle olduklar?ndan farkl? görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar taraf?ndan, g?da ürünleriyle kar??t?r?larak tüketicilerin sa?l???n? ve güvenli?ini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanmas?, ithalat? ve ihracat? yasakt?r. G?da ürünü olmamalar?na ra?men geleneksel el sanat? ürünü olarak g?da ürünü ?eklinde üretilen ve sa?l??a zarar vermeyen ürünler, üzerinde uyar? i?areti ve yaz?s? bulunmas? ?art?yla bu hükmün d???ndad?r.

(2) Bakanl?k, olduklar?ndan farkl? görünerek tüketicilerin sa?l???n? ve güvenli?ini tehlikeye atan bu ürünlere kar?? gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

(3) Piyasaya arz edilmi? olan bu ürünlerin güvensizli?inin tespit edilmesi hâlinde al?nacak önlemler ile bu önlemlerin Avrupa Komisyonuna bildirilmesi hususunda Ürünlere ?li?kin  Teknik Mevzuat?n  Haz?rlanmas?  ve Uygulanmas?na Dair Kanun hükümleri uygulan?r.

(4) Bakanl?k, bu kapsamdaki ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmakla görevlidir.

(5) Yiyecek taklidi ürünleri sat?n alan tüketicilerin u?rad?klar? maddi ve manevi zararlar nedeniyle dava açma haklar? sakl?d?r.

Piramit sat?? sistemleri

MADDE 80- (1) Piramit sat??; kat?l?mc?lar?na bir miktar para veya malvarl??? ortaya koymak kar??l???nda, sisteme ayn? ?artlar alt?nda ba?ka kat?l?mc?lar bulma ko?uluyla bir para veya malvarl??? kazanc? olana?? ümidi veren ve malvarl??? kazanc?n?n elde edilmesini tamamen veya k?smen di?er kat?l?mc?lar?n da ko?ullara uygun davranmas?na ba?l? k?lan, gerçekçi olmayan veya gerçekle?mesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.

(2) Piramit sat?? sisteminin kurulmas?, yay?lmas? veya tavsiye edilmesi yasakt?r.

(3) Bakanl?k, piramit sat?? sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulmas? dâhil ilgili kamu kurum veya kurulu?lar?yla i? birli?i içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

Test, muayene ve analizler

MADDE 81- (1) Bakanl?k, bu Kanunun uygulamas? için resmi veya özel kurulu?lar?n laboratuvarlar?ndan yararlanabilir. Test ve muayene ücretleri Bakanl?k bütçesinden kar??lan?r.

(2) Test ve muayene sonuçlar?n?n ilgili idari ve teknik düzenlemesine ayk?r? ç?kmas? hâlinde buna ili?kin tüm giderler üretici veya ithalatç?dan Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Tahsil olunan test ve muayene ücretleri bütçeye gelir kaydedilir.

Ödenek

MADDE 82- (1) Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, Tüketici Konseyi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerine ili?kin masraflar, Bakanl???n tüketicinin korunmas? amac?na yönelik masraflar? ve sair harcamalar Bakanl?k bütçesine konulacak ödenekten kar??lan?r.


 

Di?er hükümler

MADDE 83- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulan?r.

(2) Taraflardan  birini tüketicinin  olu?turdu?u  i?lemler ile ilgili di?er kanunlarda düzenleme olmas?, bu  i?lemin tüketici i?lemi say?lmas?n? ve bu Kanunun görev ve yetkiye ili?kin hükümlerinin uygulanmas?n? engellemez.

Yönetmelikler ve di?er düzenleyici i?lemler

MADDE 84- (1) Bakanl?k, bu Kanunun uygulanmas?yla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten itibaren alt? ay içinde Bakanl?k taraf?ndan ç?kar?l?r.

(3) Bakanl?kça ç?kar?lacak ikincil düzenlemelerde ilgili kamu kurum ve kurulu?lar?n?n, kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?n?n, sivil toplum kurulu?lar?n?n ve meslek örgütlerinin görü?leri al?n?r.

Kadro ihdas? (1)

MADDE 85- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 say?l? Genel Kadro ve Usulü

Hakk?nda Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) say?l? cetvelin Gümrük ve Ticaret Bakanl???na ait bölümüne eklenmi?tir.

Yürürlükten kald?r?lan hükümler

MADDE 86- (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun yürürlükten kald?r?lm??t?r. Di?er mevzuatta Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanuna yap?lan at?flar bu Kanuna yap?lm?? say?l?r.

Geçi? hükümleri

GEÇ?C? MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten önce aç?lm?? olan davalar aç?ld?klar? mahkemelerde görülmeye devam eder.

(2) Bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten önceki tüketici i?lemlerine, bunlar?n hukuken ba?lay?c? olup olmad?klar?na ve sonuçlar?na bu i?lemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekle?mi? ise kural olarak o kanun hükümleri uygulan?r. Ancak:

a) Bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten önce kurulan ve hâlen geçerli sözle?melerin bu Kanuna ayk?r? hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz.

b) Bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten önce i?lemeye ba?lam?? hak dü?ürücü süreler ile zamana??m? süreleri dolmam?? ise bu Kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle hak dü?ürücü süre veya zamana??m? süresi dolmu? olur.

(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlü?e girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kald?r?lan Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanuna dayan?larak ç?kart?lan yönetmelik ve di?er mevzuat?n, bu Kanuna ayk?r? olmayan hükümleri uygulan?r.

Yürürlük

MADDE 87- (1) Bu Kanun yay?m? tarihinden itibaren alt? ay sonra yürürlü?e girer.

Yürütme

MADDE 88- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

––––––––––––

(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 28/11/2013 tarihli ve 28835 say?l? Resmi Gazete’ye bak?n?z.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Haz?rlanm??t?r.
北京pk10开奖走势