Bu internet sitesine (k?saca S?TE olarak an?lacakt?r) girmeniz ve/veya S?TE’deki herhangi bir bilgiyi herhangi bir ?ekilde kullanman?z a?a??daki ko?ullar? kabul etti?iniz anlam?na gelmektedir.

S?TE’ye girilmesi, S?TE’nin ve/veya S?TE’deki herhangi bir/birka? bilginin/lerin ve/veya verinin/lerin ve ba?kaca kullan?lmas? sebebiyle, s?zle?menin ihlali, haks?z fiil, ve/veya ba?kaca sebeplerle do?abilecek do?rudan ve/veya dolayl? hi?bir zarardan AKY???T MA?AZACILIK ANON?M ??RKET? ve ba?l? i?tirakleri (k?saca tümü ile birlikte COLLEZIONE GRUP olarak an?lacakt?r) sorumlu de?ildirler. 

COLLEZ?ONE GRUP S?TE’de ve uzant?s?nda mevcut her türlü ürün, hizmet, S?TE’yi kullanma ko?ullar? ile S?TE’de sunulan bilgileri ?nceden bir ihtara ve ihbara gerek olmaks?z?n de?i?tirme, S?TE’yi yeniden düzenleme, yay?n? durdurma ve ba?kaca her türlü haklar?n? sakl? tutar. Düzenlemeler, de?i?iklikler S?TE’de yay?m an?nda yürürlü?e girer. S?TE’nin kullan?m? ve/veya S?TE’ye giri? ile bu düzenlemeler, de?i?iklikler kabul edilmi? say?l?r.  

COLLEZ?ONE GRUP, s?zle?menin ihlali, haks?z fiil, ihmal ve/veya di?er sebepler neticesinde; i?lemin kesintiye u?ramas?, hata, ihmal, kesinti, silinme, kay?p, i?lemin veya ileti?imin gecikmesi, bilgisayar virüsü, ileti?im hatas?, h?rs?zl?k, imha veya izinsiz olarak kay?tlara girilmesi, de?i?tirilmesi veya kullan?lmas? hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

S?TE COLLEZ?ONE GRUP’un kontrolü alt?nda olmayan ba?ka internet sitelerine ba?lant? veya referans i?erebilir. COLLEZ?ONE GRUP, bu sitelerin i?erikleri veya i?erdikleri di?er ba?lant?lardan sorumlu de?ildir.

COLLEZ?ONE GRUP S?TE’nin genel g?rünüm ve dizayn? ile S?TE’deki tüm bilgi, resim, COLLEZ?ONE markas? ve di?er markalar, www.ulqtwm.live.tr alan ad?, logo, ikon, demonstratif, yaz?l?, elektronik, grafik veya makinede okunabilir ?ekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yaz?l?mlar?, uygulanan sat?? sistemi, i? metodu ve i? modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ili?kin fikri ve s?nai mülkiyet haklar?n?n sahibi ve/veya lisans sahibidir ve yasal koruma alt?ndad?r. S?TE’de bulunan hi?bir materyal; ?nceden yaz?l? olarak izin al?nmadan ve kaynak g?sterilmeden, kod ve yaz?l?m da dahil olmak üzere, de?i?tirilemez, kopyalanamaz, ?o?alt?lamaz, ba?ka bir lisana ?evrilemez, yeniden yay?mlanamaz, ba?ka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da da??t?lamaz, en geni? manada yasal düzenlemelerin ve uygulamalar?n hak sahibinin iznini gerektirdi?i hi?bir i?leme tabi tutulamaz. S?TE’nin bütünü ve/veya bir k?sm? ba?ka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullan?lamaz. Burada say?lan ve COLLEZIONE GRUP aleyhine say?lmayan aksine tüm i?lem ve eylemler, en geni? manada hukuki ve cezai sorumlulu?u gerektirir. COLLEZ?ONE GRUP’un burada a??k?a say?lmayan, belirtilmeyen di?er tüm haklar? sakl?d?r.

COLLEZ?ONE GRUP, diledi?i zaman bu Yasal Uyar? sayfas?n?n i?eri?ini güncelleme yetkisini haizdir. Kullan?c?lar?na S?TE’ye her giri?lerinde Yasal Uyar? sayfas?n? ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
北京pk10开奖走势 二分彩 安徽11选5 支付宝公司靠什么赚钱 赚钱买性本善的动物 雪缘园意甲积分榜 可以赚钱的红包农场 停车场适合卖什么赚钱 森林龙江五常麻将回放 广东26选5 什么键盘打字能赚钱 做外卖甜品赚钱吗 手机微信赚钱官方软件 体彩 淘宝上做设计赚钱吗 雪缘园mlb棒球比分直播 安卓手机捕鱼达人变态版